Hướng dẫn đổi mật khẩu Mysql/Mariadb trên dòng lệnh

Hướng dẫn đổi mật khẩu Mysql/Mariadb trên dòng lệnh

Trong quá trình sử dụng nếu quên mật khẩu root của Mysql hoặc Mariadb trong VPS thì có thể đổi lại mật khẩu như sau: Đăng nhập vào máy chủ bằng tài khoản root và thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1: Sử dụng ứng dụng mysqldamin

/usr/bin/mysqladmin -u root password 'MAT_KHAU_MOI'

Cách 2:  Thay đổi trong bản ghi mysql

sudo mysql -u root -pMAT_KHAU_CU -D mysql -e "update user set authentication_string=password('MAT_KHAU_MOI'), plugin='mysql_native_password' where user='root';FLUSH PRIVILEGES;"

bây giờ kiểm tra lại đăng nhập bằng mật khẩu mới

mysql -u root -p

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*