Hướng dẫn Fix lỗi sai thời gian Việt nam trên Vpssim

Hướng dẫn Fix lỗi sai thời gian Việt nam trên Vpssim

Khi sử dụng Vpssim có nhiều ưu điểm nhưng lỗi cố hữu của script này là sai thời gian Vietnam ngay cả khi sử dụng script đổi múi giờ về GMT+7. JDC hướng dẫn fix lỗi này dựa trên công việc đã hỗ trợ nhiều khách hàng sử dụng Vpssim.

Cách 1: Tạo lại timezone cho Centos

Đăng nhập máy chủ bằng ssh quyền root, trên màn hình console gõ lệnh trực tiếp mà không sử dụng vpssim.

rm -rf /etc/localtime; ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime; date;

Đối với một hệ điều hành Centos thuần thì như vậy chắc chắc đã đổi time giờ nhưng khi làm việc với nhiều trường hợp của khách hàng thì những vps cài vpssim không phải chiếc nào cũng lỗi time cùng một kiểu như nhau.

Nên cách trên có thể lại không có tác dụng với một vài vps. Nếu cách 1 không hiệu quả thì dùng cách 2.

Cách 2:  Sử dụng NTP server để đồng bộ time mới máy chủ time tiêu chuẩn quốc gia

Với cách này sẽ cài vào máy chủ của bạn ntp client có chức năng update liên tục thời gian tiêu chuẩn quốc gia mà bạn chọn pool, ở đây là máy chủ time tiêu chuẩn của Việt nam.

Vì thế cách này chắc chắn sẽ thành công trong mọi trường hợp nhưng tại sao lại chọn nó là cách 2 vì dù thế nào thì cách này cần cài thêm một app, còn cách 1 thì không.

Nên nếu cách 1 được luôn thì không cần dùng cách 2 nữa.

Gõ lệnh:

yum install ntp -y

service ntpd start

hkconfig ntpd on

ntpdate vn.pool.ntp.org

date

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*