Cài đặt POSTFIX trên CENTOS

Cài đặt POSTFIX trên CENTOS

1. Tải xuống POSTFIX

Đầu tiên, hãy bắt đầu với việc cập nhật hệ thống:

Yum update -y

Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt postfix:

Yum install postfix cyrus-sasl-plain -y

Nếu nó đã được cài đặt, chúng tôi có thể tiếp tục với cấu hình của postfix. Bây giờ chúng ta phải đặt Postfix làm MTA mặc định của chúng ta

alternatives –set mta /usr/sbin/sendmail.postfix

>>> TÌm hiểu dịch vụ VPS centos: https://inet.vn/vps

2. Định cấu hình POSTFIX

Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa tệp cấu hình của Postfix. Mở tệp này bằng trình soạn thảo văn bản. Trong trường hợp này, mình sẽ sử dụng Nano – cài đặt nó như sau:

yum install nano -y
nano /etc/postfix/main.cf

Dán phần sau vào cuối tệp:

mynetworks = 127.0.0.0/8, 10.11.1.0/24 relayhost = [mail.example.com]:587 smtp_sasl_auth_enable = yes smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd smtp_sasl_security_options = noanonymous smtp_tls_CApath = /etc/ssl/certs smtp_use_tls = yes

Thay thế mail.example.com bằng máy chủ SMTP của miền thư của bạn. Trong hướng dẫn này, mình sẽ sử dụng máy chủ SMTP của GMAIL ( smtp.gmail.com).

Lưu và thoát khỏi tệp. Bây giờ chúng ta cần tạo tệp với tên người dùng và mật khẩu của tài khoản email của chúng ta

nano /etc/postfix/sasl_passwd

Thêm phần sau vào tệp mới:

[smtp.gmail.com]: 587 youremailaddress: yourpassword

ví dụ: [smtp.gmail.com]: 587 test@gmail.com: password123

Lưu và thoát khỏi tệp. Thay đổi quyền của tệp bằng lệnh sau:

chmod 0600 /etc/postfix/sasl_passwd

Thực hiện lệnh sau để đưa các thay đổi mới vào postfix

postmap /etc/postfix/sasl_passwd

Chạy lệnh sau để kiểm tra cấu hình của postfix:

postfix check

Nếu không gặp lỗi gì thì cấu hình cú pháp là được. Hãy khởi động lại postfix để làm cho nó hoạt động với cấu hình mới.

Service postfix restart

Cài đặt lệnh thư bằng lệnh sau

yum install mailx -y

Kiểm tra Postfix – test bằng lệnh sau:

echo test | mail -s TEST youremailaddress@yourdomain.com

Nếu bạn nhận được email, quá trình cài đặt postfix đã thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*