Cài đặt mail server trên centos 7

Cài đặt mail server trên centos 7

1. Chuẩn bị

2. Cài đặt

– Cài đặt các gói cần thiết

[root@ns ~]# yum install postfix dovecot squirrelmail

– Kiểm tra các gói đã cài đặt

– Cấu hình postfix

[root@ns ~]# vi /etc/postfix/main.cf

– Các dòng cần sửa

// sua dong 70
myhostname = mail.domain.local // ten may chu mail dam bao da dc phan giai truoc do
// sua dong 70, ten domain
mydomain = domain.local
// sua dong 93 myorigin, bo #
myorigin = $mydomain
// sua dong 107
inet_interfaces = all
// sua dong 155, them #
// sua dong 156, bo #
// sua dong 255, bo # khai bao mang
mynetworks = 192.168.11.0/24, 127.0.0.0/8

– Startup dịch vụ postfix

[root@ns ~]# service postfix start
Starting postfix: [ OK ]

– Chuyển postfix sang làm MTA mặc định

[root@ns ~]# yum install system-switch-mail
[root@ns ~]# system-switch-mail
[root@ns ~]# chkconfig sendmail off
[root@ns ~]# chkconfig postfix on

– Cấu hình dovecot

[root@ns ~]# vi /etc/dovecot.conf

– Sửa dòng

protocols = imap imaps pop3 pop3s

– Startup dịch vụ dovecot

[root@ns ~]# service dovecot start
Starting Dovecot Imap: [ OK ]
[root@ns ~]# chkconfig dovecot on

– Sửa cấu hình squirrelmail

[root@ns ~]# vi /etc/squirrelmail/config.php

– Thay đổi dòng

$domain = ‘domain.local’;

– Restart lại apache

[root@ns ~]# service httpd restart
Stopping httpd: [ OK ]
Starting httpd: [ OK ]

– Sửa thêm chút apache để vào squirrel mail bằng link mail.domain.local. Add thêm đoạn virtualhost vào cuối file httpd.conf

[root@ns ~]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

– Thêm

<VirtualHost *:80>
ServerName mail.domain.local
DocumentRoot /usr/share/squirrelmail
</VirtualHost>

3. Kiểm tra

– Trên máy client đã trỏ về dns local

– Kiểm tra trên localhost

– Trên squirrelmail

>>> Cài đặt POSTFIX trên CENTOS

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*