CÀI ĐẶT NODEJS TRÊN MÁY CHỦ VPS UBUNTU 16.04

CÀI ĐẶT NODEJS TRÊN MÁY CHỦ VPS UBUNTU 16.04

TỔNG QUAN:

Rsync là một tiện ích mã nguồn mở để chuyển và đồng bộ hóa hiệu quả các tệp từ máy chủ này sang máy chủ khác. Công cụ này mạnh vì nó có thể là máy chủ và máy khách. Rsync thường được sử dụng để tự động sao lưu dữ liệu từ máy chủ sang máy chủ sao lưu.

Ưu điểm của việc sử dụng rsync:

 • Tiết kiệm băng thông và hỗ trợ Resume
 • linh hoạt
 • Nhanh
 • Cài đặt dễ dàng

1. Một số  OPTIONS cơ bản của RSYNC COMMAND:

Tùy chọn Chức năng
-v, –verbose tăng độ chi tiết
-a, –archive chế độ lưu trữ
-r, –đệ quy đệ quy vào các thư mục
-u, –cập nhật bỏ qua các tệp mới hơn trên máy thu
-e, –rsh=LỆNH chỉ định shell từ xa để sử dụng
-z, –nén nén dữ liệu tệp trong quá trình truyền
-h, –con người có thể đọc được số đầu ra ở định dạng con người có thể đọc được

2. Cài đặt RSYNC

Cài đặt Rsync rất dễ dàng chỉ bằng cách làm theo lệnh

cho Debian/Ubuntu

root@host-ubuntu:~# apt-get install rsync

cho Fedora / CentOS / Khoa học

root@host-centos:~# yum install rsync

Đó là nó. Bây giờ bạn có rsync trong máy chủ của mình 🙂

3. ĐỒNG BỘ HÓA TỆP/THƯ MỤC TRÊN MÁY CHỦ CỤC BỘ

 • tạo thư mục “chính” và các tệp (tệp1, tệp2, tệp3) trên thư mục chính.
root@host01:~# mkdir primary
root@host01:~# touch primary/file{1..3}
 • kiểm tra thư mục và tệp, sau đó điền vào tệp bằng văn bản
root@host01:~# ls primary/
root@host01:~# echo "im in file1" > primary/file1 && echo "im in file2" > primary/file2 && echo "im in file3" > primary/file3
root@host01:~# cat primary/file1
root@host01:~# cat primary/file2
root@host01:~# cat primary/file3

 • Đồng bộ thư mục chính từ /root/primary/ thành /tmp/secondary/
root@host01:~# rsync -avzh primary/ /tmp/secondary
 • Kiểm tra các tập tin đồng bộ hóaroot@host01:~# ls /tmp/secondary/ root@host01:~# cat /tmp/secondary/file1 root@host01:~# cat /tmp/secondary/file2 root@host01:~# cat /tmp/secondary/ tập3john@locahost:~$ sudo apt-get install nodejs nodejs-legacy

4. ĐỒNG BỘ HÓA TỆP/THƯ MỤC TỪ MÁY CHỦ CỤC BỘ SANG MÁY CHỦ TỪ XA

 • Đồng bộ thư mục chính trong host01 với thư mục phụ trong host02
root@host01:~# rsync -avz primary/ root@185.144.157.99:/tmp/secondary/
 • Kiểm tra các tập tin đồng bộ hóa
root@host02:~# ls /tmp/secondary/
root@host02:~# cat /tmp/secondary/file1
root@host02:~# cat /tmp/secondary/file2
root@host02:~# cat /tmp/secondary/file3

5. ĐỒNG BỘ HÓA TỆP/THƯ MỤC TỪ MÁY CHỦ TỪ XA ĐẾN MÁY CHỦ CỤC BỘ QUA SSH

 • Đồng bộ thư mục phụ trong host02 với thư mục chính trong host01
root@host01:~# rsync -avzhe ssh root@185.144.157.99:/tmp/secondary/ /root/secondary/
 • Kiểm tra các tập tin đồng bộ hóa
root@host01:~# ls /root/secondary/
root@host01:~# cat /root/secondary/file1
root@host01:~# cat /root/secondary/file2
root@host01:~# cat /root/secondary/file3

6. ĐỒNG BỘ HÓA TỆP/THƯ MỤC TỪ MÁY CHỦ CỤC BỘ ĐẾN MÁY CHỦ TỪ XA QUA SSH

 • Đồng bộ thư mục chính trong host01 với thư mục phụ trong host02 qua SSH
root@host01:~# rsync -avzhe ssh primary/ root@185.144.157.99:/home/secondary
 • Kiểm tra các tập tin đồng bộ hóa
root@host02:~# ls /home/secondary/
root@host02:~# cat /home/secondary/file1
root@host02:~# cat /home/secondary/file2
root@host02:~# cat /home/secondary/file3

7. HIỂN THỊ TIẾN TRÌNH KHI ĐỒNG BỘ HÓA TỆP/THƯ MỤC

 • Bạn có thể sử dụng –progress để hiển thị tiến trình trong khi đồng bộ hóa tệp/thư mục từ host01 sang host02
root@host01:~# rsync -avzhe ssh --progress primary/ root@185.144.157.99:/root/secondary

7. ĐẶT GIỚI HẠN BĂNG THÔNG

 • Bạn cũng có thể đặt tham số –bwlimit với giá trị kbps trong khi đồng bộ hóa tệp/thư mục
root@host01:~# rsync --bwlimit=100 -avzhe ssh primary/ root@185.144.157.99:/opt/secondary

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*