Cách kiểm tra băng thông mạng Server/Cloud VPS?

Cách kiểm tra băng thông mạng Server/Cloud VPS?

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra băng thông mạng Server/Cloud VPS? thông qua Iperf và Nload

>> Cách kích hoạt TUN/TAP trên VPS LINUX của bạn

1. Cài đặt Iperf

Tiến hành cài đặt Iperf trên cả máy server và Client.

yum install epel-release -y
yum install iperf -y

Tạm thời tắt Firewalld

systemctl stop firewalld

2. Thực hiện kiểm tra

Trên máy Server, mật mode Iperf Server bằng câu lệnh sau:

iperf -s

Trên máy Client, thực hiện đẩy gói TCP tới server bằng câu lệnh sau:

iperf -c 10.0.0.10 -i1 -t 20 -m

Giải thích các tham số:

  • -c : Địa chỉ host của iperf server (10.0.0.10)
  • -i : Khoảng thời gian giữa 2 lần report kết quả theo giây (1s)
  • -t : Thời gian thực hiện đẩy traffic theo giây (20s)
  • -m : Hiển thị MTU header

Tốc độ mạng truyền tải thực tế giữa hai server sẽ được hiển thị ra.

3. Giám sát lưu lượng mạng bằng nload

Cài đặt nload

Cài đặt nload lên server bằng câu lệnh:

yum install nload -y

Mình sẽ thực hiện cài đặt trên máy Server (10.0.0.10).

Trên máy Client chạy câu lệnh iperf test throughput như phần trên:

iperf -c 10.0.0.10 -i1 -t 20 -m

Trên máy Server chạy lệnh kiểm tra băng thông:

nload -d eth1

Trong đó Eth1 là Card mạng cần giám sát.

Màn hình sẽ xuất hiện biểu đồ mạng Incoming (chiều đi vào) và Outgoing (chiều đi ra) như hình dưới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*