Cách Cài Đặt HELM Trên Ubuntu 22.04

Cách Cài Đặt HELM Trên Ubuntu 22.04

1. HELM là gì?

Helm là trình quản lý gói nguồn mở cho Kubernetes. Nó tự động hóa việc cài đặt, cập nhật và quản lý các gói cho ứng dụng Kubernetes, đồng thời giúp triển khai gói chỉ bằng một vài lệnh. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách cài đặt HELM trên Ubuntu 22.04. Có nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề này.

2. Cài đặt HELM trên Ubuntu 22.04?

Chúng ta cần cài đặt binaries từ Helm Github:

$ wget https://get.helm.sh/helm-v3.12.0-linux-amd64.tar.gz

Sau khi tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tệp tarball

$ tar -xvf helm-v3.12.0-linux-amd64.tar.gz

Quá trình trích xuất dẫn đến một thư mục có tên Linux-amd64?

Tiếp theo di chuyển file này vào thư mục /usr/local/bin để hoàn tất quá trình cài đặt helm như hình:

$ sudo mv linux-amd64 /usr/local/bin

Xác nhận phiên bản Helm:

$ helm version

3. Cài đặt HELM trên Ubuntu từ snap

Để cài đặt Helm từ snap, hãy chạy lệnh sau trên Terminal:

$ sudo snap install helm –classic

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*