Các lệnh cURL chính bạn cần biết?

Các lệnh cURL chính bạn cần biết?

1. cURL là gì?

cURL (Client for URLs) là một công cụ dòng lệnh dùng để chuyển dữ liệu với cú pháp URL. cURL hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau như HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SCP, SFTP, TFTP, DICT, TELNET, LDAP, và FILE. Nó được sử dụng rộng rãi để thực hiện các yêu cầu HTTP và các tác vụ liên quan đến mạng

 2. Các lệnh cURL chính?

Cú pháp cơ bản của cURL khá đơn giản:

curl [options] [URL]

Bạn có thể sử dụng cURLđể truy xuất nội dung của trang web. Đây là một ví dụ:

$ curl http://example.com

Lệnh này sẽ tìm nạp nội dung HTML example.comvà hiển thị nó trong terminal của bạn.

Các tùy chọn cần thiết trong cURL:

Tải tập tin: $curl -O http://example.com/somefile.txt

Lưu file với tên khác: $curl -o localfile.txt http://example.com/somefile.txt – Thao tác này sẽ lưu tệp như localfile.txt trên máy chủ của bạn.

Theo dõi chuyển hướng: $ curl -L http://example.com – Điều này yêu cầu cURLtuân theo bất kỳ chuyển hướng nào cho đến khi nó đến đích cuối cùng.

Sending POST data: $ curl -d “param1=value1&param2=value2” http://example.com/form – Thao tác này sẽ gửi dữ liệu được cung cấp dưới dạng POST tới URL được chỉ định.

Thêm tiêu đề tùy chỉnh: $ curl -H “Content-Type: application/json” -H “Authorization: Bearer YourTokenHere” http://example.com/api  – Thao tác này sẽ gửi một yêu cầu có tiêu đề được chỉ định, điều này rất quan trọng đối với nhiều tương tác API.

Chỉ định lệnh yêu cầu: $ curl -X POST http://example.com/resource

Làm việc với API:  $ curl -H “Content-Type: application/json” -H “Authorization: API_KEY” -X GET “https://api.example.com/data”

Uploading file: $ curl -F “file=@localfile.zip” http://example.com/upload – Lệnh này tải localfile.ziplên máy chủ.

Lưu cookie:

# Save cookies
$ curl -c cookies.txt -X POST -d “username=user&password=pass” http://example.com/login

# Use cookies for subsequent requests
$ curl -b cookies.txt http://example.com/dashboard

Đầu tiên, đăng nhập vào một trang web và lưu cookie vào cookies.txt. Sau đó, sử dụng những cookie đó cho yêu cầu tiếp theo để truy cập vào các khu vực được xác thực.

Giới hạn tỷ lệ:

for i in {1..10}; do
curl -H “Authorization: API_KEY” “https://api.example.com/data?page=${i}”
sleep 1 # Sleep for 1 second between requests
done

Vòng lặp này thực hiện mười yêu cầu tới một API, tạm dừng một giây giữa mỗi yêu cầu để tránh làm máy chủ bị quá tải.

3. Kết luận:

Ok trên đây là bài viết của mình về Các lệnh cURL chính bạn cần biết? – chúc các bạn thànhc ông.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*