Cách cài đặt FFmpeg trên Debian

Cách cài đặt FFmpeg trên Debian

Cần chuẩn bị:

  • 1 Cloud VPS sử dụng hệ điều hành Debian bất kỳ
  • Kết nối với máy chủ với tư cách là người dùng sudo không phải root .

1. Đối với Debian 10 và 9

Cài đặt FFmpeg.

$ sudo apt-get install ffmpeg

Xác minh cài đặt.

ffmpeg -version

Bạn sẽ thấy thông tin về phiên bản FFmpeg đã cài đặt. Thiết lập của bạn đã hoàn tất.

2. Debian 8

Chỉnh sửa danh sách nguồn.

$ sudo nano /etc/apt/sources.list

 

Thêm các dòng sau vào cuối tệp:

# deb-multimedia
deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free
deb-src http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free

# jessie-backports
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports main

 

Save và đóng tập tin.

 

Cập nhật danh sách gói và cài đặt khóa deb-multimedia keyring: 

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install deb-multimedia-keyring
$ sudo apt-get update

 

Cài đặt FFmpeg.

$ sudo apt-get install ffmpeg

 

Xác minh cài đặt.

ffmpeg -version

Bạn sẽ thấy thông tin về phiên bản FFmpeg đã cài đặt. Thiết lập của bạn đã hoàn tất – chúc các bạn thành công

Xem thêm: email server

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*