Cách cài đặt Tiny Tiny RSS Reader trên VPS Debian 9 LAMP

Cách cài đặt Tiny Tiny RSS Reader trên VPS Debian 9 LAMP

Tiny Tiny RSS Reader là trình đọc và tổng hợp nguồn cấp dữ liệu web (RSS / Atom) miễn phí và mã nguồn mở. Tiny Tiny RSS Reader hỗ trợ tổng hợp và cung cấp nguồn cấp dữ liệu, nhập và xuất OPML, chia sẻ xã hội, phát hiện bài viết trùng lặp, lọc bài viết linh hoạt, plugin và chủ đề, API JSON, và hơn thế nữa!

Trong hướng dẫn này, mình sẽ cài đặt Tiny Tiny RSS Reader 17.4 trên VPS Debian 9 LAMP sử dụng máy chủ web Apache, PHP 7.1 và cơ sở dữ liệu MariaDB.

* Điều kiện

 • Một phiên bản máy chủ vps Debian 9 sạch có quyền truy cập SSH

Bước 1: Cập nhật hệ thống Debian 9

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade

Bước 2: Cài đặt Máy chủ Web Apache

Cài đặt máy chủ web Apache:

sudo apt-get -y install apache2 

Sau đó, sử dụng systemctllệnh để khởi động và cho phép Apache tự động thực thi tại thời điểm khởi động.

sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2

Kiểm tra tệp cấu hình trang web mặc định Apache của bạn để đảm bảo rằng DocumentRootchỉ thị trỏ đến đúng thư mục.

sudo vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf 

Các DocumentRoottùy chọn cấu hình sẽ trông như thế này:

DocumentRoot "/var/www/html"

Bây giờ chúng ta cần bật mod_rewritemô-đun Apache, vì vậy hãy đảm bảo rằng tệp cấu hình trang web mặc định Apache của bạn vẫn đang mở và thêm các lệnh DirectoryApache sau ngay trước </VirtualHost> , để phần cuối tệp cấu hình của bạn trông giống như sau:

  <Directory /var/www/html/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Chỉ thị quan trọng nhất được hiển thị ở trên là AllowOverride All.

Bây giờ hãy lưu và thoát khỏi tệp, đồng thời kích hoạt mod_rewritemô-đun Apache:

sudo a2enmod rewrite

Khởi động lại Apache.

sudo systemctl restart apache2

Bước 3: Cài đặt PHP 7.0

sudo apt-get -y install php php-gd php-mbstring php-common php-mysql php-imagick php-xml libapache2-mod-php php-curl php-tidy php-zip

Bước 5: Cài đặt máy chủ MariaDB (MySQL)

Cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB:

sudo apt-get -y install mariadb-server

Khởi động và cho phép máy chủ MariaDB tự động thực thi tại thời điểm khởi động.

sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb  

Bảo mật cài đặt máy chủ MariaDB của bạn bằng:

sudo mysql_secure_installation

 

Bước 5: Tạo cơ sở dữ liệu cho Tiny Tiny RSS

Đăng nhập vào MariaDB shell với tư cách là rootngười dùng MariaDB bằng cách chạy lệnh sau.

sudo mariadb -u root -p

Để truy cập dấu nhắc lệnh MariaDB, chỉ cần nhập rootmật khẩu MariaDB khi được nhắc.

Chạy các truy vấn sau để tạo cơ sở dữ liệu MariaDB và người dùng cơ sở dữ liệu cho Tiny Tiny RSS.

CREATE DATABASE tiny_db CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
CREATE USER 'tiny_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UltraSecurePassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON tiny_db.* TO 'tiny_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Bạn có thể thay thế tên cơ sở dữ liệu tiny_dbvà tên người dùng tiny_userbằng một cái gì đó khác theo ý thíc.

Bước 6: Cài đặt tệp tin RSS nhỏ tí hon

Thay đổi thư mục làm việc hiện tại của bạn thành thư mục web mặc định.

cd /var/www/html/

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi có nội dung như 'No such file or directory'sau, hãy thử lệnh sau:

cd /var/www/ ; sudo mkdir html ; cd html

Thư mục làm việc hiện tại của bạn bây giờ sẽ là: /var/www/html/. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng lệnh pwd(print working directory):

pwd

Bây giờ sử dụng wgetđể tải xuống gói cài đặt Tiny Tiny RSS.

sudo wget --content-disposition https://git.tt-rss.org/git/tt-rss/archive/17.4.zip

Xin lưu ý: URL gói Tiny Tiny RSS ở trên là chính xác tại thời điểm viết bài, nhưng bạn chắc chắn nên kiểm tra phiên bản mới nhất bằng cách truy cập trang tải xuống Tiny Tiny RSS .

Liệt kê thư mục hiện tại để kiểm tra xem bạn đã tải xuống tệp thành công chưa.

ls -la

Và loại bỏ index.html:

sudo rm index.html

cài đặt unzipđể có thể giải nén tập tin.

sudo apt-get -y install unzip

Bây giờ hãy giải nén kho lưu trữ zip.

sudo unzip tt-rss-17.4.zip

Di chuyển tất cả các tệp cài đặt vào thư mục gốc của web:

sudo mv -v tt-rss/* tt-rss/.* /var/www/html 2>/dev/null

Thay đổi quyền sở hữu các tệp web để tránh mọi vấn đề về quyền.

sudo chown -R www-data:www-data * ./

Khởi động lại Apache một lần nữa.

sudo systemctl restart apache2

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để chuyển sang bước cuối cùng.

Bước 7: Hoàn thành cài đặt Tiny Tiny RSS

Để truy cập trang cài đặt Tiny Tiny RSS, hãy nhập địa chỉ IP phiên bản Vultr của bạn vào thanh địa chỉ trình duyệt, sau đó /install/:

http://YOUR_VULTR_IP_ADDRESS/install/
 1. Trên Database Settingsphần của Tiny Tiny RSS Installertrang, hãy nhập các giá trị cơ sở dữ liệu sau:
  Database type:       MySQL
  Username:          u1
  Password:          usecpass1
  Database name:       db1
  Host name:         localhost
  Port:            3306
  

  Khi bạn đã điền các chi tiết chính xác, chỉ cần nhấp vào Test Configurationđể tiếp tục.

 2. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, bạn sẽ thấy hai thông báo cho biết Configuration check succeededvà Database test succeeded. Chỉ cần nhấp vào Initialize Databse để tiếp tục.
 3. Trình cài đặt sẽ tạo tệp cấu hình cho bạn bằng các giá trị bạn đã nhập. Nhấp vào Save Configurationđể lưu tệp tự động.
 4. Bạn sẽ thấy một thông báo cho biết Successfully saved config.php.Bây giờ bạn có thể truy cập phần quản trị bằng cách nhấp vào loading tt-rss nowliên kết và nhập tên người dùng và mật khẩu mặc định được hiển thị bên dưới:
  Login:           admin
  Password:          password
  

  Nếu bạn không được chuyển hướng đến trang đăng nhập quản trị, bạn có thể nhập địa chỉ quản trị theo cách thủ công:

  http://YOUR_VULTR_IP_ADDRESS/
  
 5. Khi bạn đã đăng nhập, điều đầu tiên bạn làm là thay đổi mật khẩu quản trị từ mặc định thành mật khẩu an toàn hơn, vì vậy hãy nhấp vào Actions...ở góc trên cùng bên phải của trang và chọn Preferences....
 6. Bây giờ hãy nhấp vào Userstab và sau đó nhấp vào adminngười dùng.  User editorsẽ bật lên vì vậy bạn chỉ cần nhập mật khẩu mới vào Change Passwordtrường và nhấp vàoSave

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*