Cài đặt Nginx, WordPress và Let’s Encrypt với EasyEngine trên Debian 8

Những thứ cần chuẩn bị:

  • Phiên bản máy chủ VPS Debian 8
  • Một người dùng sudo.

1. Cài đặt

EasyEngine phải được cài đặt trên một máy chủ mới chưa có Apache hoặc MySQL.

Cập nhật hệ thống.

sudo apt-get update

Cài đặt EasyEngine.

wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee

Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và địa chỉ email của mình. Sau khi cài đặt xong, hãy kiểm tra xem nó có hoạt động không.

sudo ee

Bạn sẽ nhận được một danh sách có sẵn:

2. Chạy EasyEngine

EasyEngine nhằm mục đích làm cho việc cài đặt WordPress trở nên dễ dàng – bạn có thể thực hiện việc này chỉ với một lệnh duy nhất.

sudo ee site create yourdomain.com --wp --letsencrypt

Lệnh này sẽ cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt, Nginx, PHP và MariaDB, tiếp theo là WordPress.

Bạn có thể thêm các đối số bổ sung sau -wp. Danh sách các lệnh có sẵn có trên trang web EasyEngine

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*