Các log quan trọng trong Directadmin

Các log quan trọng trong Directadmin

Những ai sử dụng hosting hay VPS việc theo dõi Log của file là cực kỳ quan trọng bởi khi có lỗi hay sự cố gì thì tất cả đều được ghi vào log file hết. Chỉ cần mở ra là bạn sẽ biết hosting hay vps đang bị lỗi gì, ở đâu? Ngay cả các quản trị viên hệ thống họ cũng phải dựa vào đó để xác định lỗi.

1. Dưới đây là các log cơ bản mà bạn cần biết đối với server cài đặt DirectAdmin Control panel
DirectAdmin:

/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

Apache:

/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

Proftpd:

/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

Dovecot and vm-pop3d:

/var/log/maillog
/var/log/messages

named (bind):

/var/log/messages

exim:

/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog

mysqld:

RedHat:

/var/lib/mysql/server.hostname.com.err

FreeBSD and Debian:

/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

crond:

/var/log/cron

Để xem log ,các bạn có thể dùng lệnh:

less /var/log/filename

tail -n 30 /var/log/filename

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*