Cách cài đặt Dotclear trên Ubuntu 16.04

Cách cài đặt Dotclear trên Ubuntu 16.04

Dotclear là một công cụ blog rất đơn giản được xây dựng trên nền tảng PHP. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cài đặt Dotclear trên Ubuntu 16.04.

1. Điều kiện

Điều hướng đến thư mục và xóa các tệp giữ chỗ có trong nó.

cd /var/www/html/
rm -rf index.php logo.png

2. Thiết lập cơ sở dữ liệu:

Để tạo cơ sở dữ liệu, chúng ta cần đăng nhập vào MySQL. Bạn có thể thực hiện điều đó bằng lệnh sau:

mysql -u root -p

Sau đó, chúng ta cần tạo cơ sở dữ liệu và tạo người dùng cho nó (thay thế <your_password>bằng mật khẩu của riêng bạn):

CREATE DATABASE dotclear;
GRANT ALL PRIVILEGES ON dotclear.* TO dotclearuser@localhost IDENTIFIED BY ‘<your_password>’;
FLUSH PRIVILEGES;
\q

3. Cài đặt Dotclear

Tải xuống tập lệnh:

wget https://download.dotclear.org/loader/dotclear-loader.php

Đảm bảo rằng người dùng Apache sở hữu thư mục.

chown www-data:www-data ./

Mở trình duyệt web của bạn và điều hướng đến http://YOUR_IP_ADDRESS/dotclear-loader.php. Bạn sẽ thấy trang trình cài đặt.

Trên màn hình thứ hai, nó sẽ hỏi bạn chi tiết cơ sở dữ liệu.

Database type: MySQLi
Database Host Name: localhost
Database Name: dotclear
Database User Name: dotclearuser
Database Password: <your_password>

OK như vậy là đã xong – chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*