Thiết lập webmail.domain.com làm mặc định cho các miền mới – DirectAdmin

Thiết lập webmail.domain.com làm mặc định cho các miền mới - DirectAdmin

1. Bạn sẽ cần thiết lập máy chủ ảo cho apache.

cd / usr / local / directadmin / data / templates
cp virtual_host.conf custom
cd custom

Bạn sẽ cần chỉnh sửa tệp virtual_host.conf (hoặc virtual_host2.conf nếu bạn đang sử dụng apache 2)

|CUSTOM|
|?CGI=ScriptAlias /cgi-bin/ `DOCROOT`/cgi-bin/|
ServerName www.|DOMAIN|
ServerAlias www.|DOMAIN| |DOMAIN| |SERVER_ALIASES|
ServerAdmin |ADMIN|
DocumentRoot |DOCROOT|
|CGI|

|USECANONICALNAME|

User |USER|
Group |GROUP|
CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log

Options +Includes -Indexes
php_admin_flag engine |PHP|
php_admin_flag safe_mode |SAFE_MODE|
php_admin_value sendmail_path ‘/usr/sbin/sendmail -t -i -f |USER|@|DOMAIN|’
|*if OPEN_BASEDIR=”ON”|
php_admin_value open_basedir |OPEN_BASEDIR_PATH|
|*endif|

|HANDLERS|
|MIMETYPES|

ServerName webmail.|DOMAIN|
ServerAdmin |ADMIN|
DocumentRoot /var/www/html/squirrelmail
CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log

Lưu sau đó thoát. Và chạy

echo “action = rewrite & value = httpd” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
/ usr / local / directadmin / dataskq d

để ghi lại các tệp httpd.conf.

2. Bạn cũng sẽ cần thiết lập phân vùng dns.

cd / usr / local / directadmin / data / templates
cp dns_a.conf custom
cd custom
echo “webmail = | IP |” >> dns_a.conf

Thao tác này sẽ thiết lập bản ghi webmail A cho các vùng dns mới. Đối với các vùng dns hiện có, bạn sẽ phải thêm bản ghi A trên webmail theo cách thủ công để trỏ tới IP của các miền.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*