Postfix là gì? Tìm hiểu về Postfix?

Postfix là gì? Tìm hiểu về Postfix?

1. Postfix là gì?

Postfix là một loại máy chủ email (MTA – Mail Transfer Agent) được sử dụng để gửi, nhận và chuyển tiếp email trên mạng. Nó là một phần mềm mã nguồn mở phổ biến và miễn phí, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống email trên các máy chủ Linux và Unix.

Postfix được thiết kế với mục tiêu chính là cung cấp hiệu suất cao, bảo mật và tính ổn định trong việc xử lý email. Nó hỗ trợ nhiều tính năng quan trọng như chứng thực, mã hóa, chuyển tiếp email, quản lý danh bạ, quản lý hàng đợi thư, và nhiều tính năng bảo mật khác để bảo vệ hệ thống email khỏi spam, virus và các cuộc tấn công khác.

Postfix thường được cài đặt và cấu hình trên máy chủ email để xử lý các giao dịch email giữa các máy chủ khác nhau trên Internet. Nó là một trong những MTA phổ biến nhất và thường được sử dụng cùng với các phần mềm khác như Dovecot (MTA) để tạo thành một hệ thống email hoàn chỉnh.

2. Cách sử dụng Postfix khi dùng maill?

Bước 1:

Trước tiên cần kiểm tra xem sendmail đã được cài đặt chưa bằng câu lệnh

rpm -qa | grep sendmail

Nếu có kết quả trả về chứng tỏ sendmail đã được cài đặt. Ta cần remove nó

yum remove sendmail*
Bước 2: Cài đặt postfix

Cài đặt postfix và một số gói liên quan

yum -y install postfix cyrus-sasl-plain mailx

Đặt postfix như MTA mặc định của hệ thống

alternatives --set mta /usr/sbin/postfix

Nếu câu lệnh bị lỗi và trả về output /usr/sbin/postfix has not been configured as an alternative for mta thì thực hiện lệnh sau:

alternatives --set mta /usr/sbin/sendmail.postfix

Restart và enable postfix

systemctl restart postfix
systemctl enable postfix
Bước 3: Configure Postfix

Mở file main.cf để chỉnh sửa

vi /etc/postfix/main.cf

Thêm vào cuối file những dòng sau

myhostname = hostname.example.com
relayhost = [smtp.gmail.com]:587
smtp_use_tls = yes
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous
Bước 4: Configure Postfix SASL Credentials

Tạo file /etc/postfix/sasl_passwd và thêm vào dòng sau

[smtp.gmail.com]:587 username:password

Trong đó:

  • username: là địa chỉ email dùng để gửi mail
  • password: là password của email dùng để gửi mail

Phân quyền cho file vừa tạo

postmap /etc/postfix/sasl_passwd
chown root:postfix /etc/postfix/sasl_passwd*
chmod 640 /etc/postfix/sasl_passwd*
systemctl reload postfix
Bước 5: Cho phép ứng dụng truy cập gmail

Nếu bạn sử dụng gmail làm địa chỉ người gửi thì bạn phải cho phép ứng dụng truy cập gmail của bạn

Đăng nhập bằng gmail để thực hiện gửi mail đã khai báo bên trên trên trình duyệt và truy cập vào địa chỉ sau

https://myaccount.google.com/lesssecureapps

Bật chế độ cho phép ứng dụng truy cập

Bước 6: Kiểm tra

Kiểm tra lại xem đã gửi mail thành công hay chưa

echo “Đã gửi thành công” | mail -s “Mail kiểm tra” thuctapsinh2020@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*