Một số thủ thuật với htaccess Mod Rewrite

1.Redirect banned IPs

Chuyển hướng tất cả các IP trong list sang một địa chỉ website khác – Redirect banned IPs:

# Redirect banned IPs
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} 123.24.* [OR]
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} 123.25.26.* [OR]
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} 123.24.25.26
RewriteRule ^.*$ https://www.google.com [R=307,L]

Như ví dụ bên trên là chuyển hướng tất cả các IPs thuộc dải 123.24.x.x hoặc 123.25.26.x hoặc đích danh IP: 123.24.25.26 (x <=255) sang trang https://www.google.com.

2. Generic htaccess redirect all http to https

Chuyển hướng từ http sang https – Generic htaccess redirect all http to https

# all http to https
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [NC,R=301,L]

Hoặc

# all http to https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [R=301,L]

hoặc

RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteRule ^ https://thuemaychuao.net%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE]

3. Generic htaccess redirect www to non-www

Chuyển hướng tất cả các truy cập tới https://www.thuemaychuao.net sang https://thuemaychuao.net – Generic htaccess redirect www to non-www:

# Generic htaccess redirect www to non-www
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

4. Redirect non-www to www

Chuyển hướng tất cả các truy cập tới https://thuemaychuao.net sang https://www.thuemaychuao.net (Redirect non-www to www in .htaccess):

# Generic htaccess redirect non-www to www
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

5. Adding custom error pages

Tạo trang báo lỗi theo ý mình – Adding custom error pages:

ErrorDocument 401 /thuemaychuao.shtml
ErrorDocument 402 /thuemaychuao.shtml
ErrorDocument 403 /thuemaychuao.shtml
ErrorDocument 404 /thuemaychuao.shtml
ErrorDocument 500 /thuemaychuao.shtml
ErrorDocument 501 /thuemaychuao.shtml
ErrorDocument 502 /thuemaychuao.shtml
ErrorDocument 503 /thuemaychuao.shtml

6. Change the timezone of server

Đổi múi giờ mặc định trên server – change the timezone of server to the local time:

# Changing the server timezone to the local timezone
php_value date.timezone Asia/Ho_Chi_Minh

7. Allow only selected IP addresses access

Chỉ cho phép vài IP truy cập

order deny,allow
deny from all
allow from 12.34.56.78
allow from 10.20.30.40

8. Deny visitors by referrer

Chặn hết các truy cập có xuất phát từ một số trang nhất định. Ví dụ trên trang abc.com có link đến trang của mình và mình muốn chặn truy cập đó, khi khách nhấn vào link trên trang abc.com sang trang của mình thì sẽ báo lỗi 403.

PHP
RewriteCond %{HTTP_REFERER} semalt.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} abc.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} seoanalyses.com [NC]
RewriteRule .* – [F]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*