Làm thế nào để Hiển thị Tổng số từ bài viết trong Cột Quản trị WordPress?

Những gì bạn có thể thực hiện được thông qua bài viết dưới đây:

  • Cách thêm số liệu thống kê số lượng từ bài đăng vào WordPress
  • Cột đếm từ quản trị viên
  • Hiển thị tổng số từ và hình thu nhỏ của bài đăng
  • Cách theo dõi số lượng từ của bạn trong các bài đăng trên WordPress
  • Tùy chỉnh các cột quản trị trong WordPress
  • Hiển thị số lượng từ của mỗi bài đăng riêng lẻ trong WordPress

1. Cách làm:

Để đạt được điều đó, bạn cần chỉnh sửa tệp functions.php của chủ đề và thêm mã bên dưới.

// Add WordPress WordCount Column
add_filter(‘manage_posts_columns’, ‘crunchify_add_wordcount_column’);
function crunchify_add_wordcount_column($crunchify_columns) {
    $crunchify_columns[‘crunchify_wordcount’] = ‘Word Count’;
    return $crunchify_columns;
}
// Show WordCount in Admin Panel
add_action(‘manage_posts_custom_column’,  ‘crunchify_show_wordcount’);
function crunchify_show_wordcount($name)
{
    global $post;
    switch ($name)
{
        case ‘crunchify_wordcount’:
            $crunchify_wordcount = crunchify_post_wordcount($post>ID);
            echo $crunchify_wordcount;
    }
}
// Get individual post word count
function crunchify_post_wordcount($post_id) {
    $crunchify_post_content = get_post_field( ‘post_content’, $post_id );
    $crunchify_final_wordcount = str_word_count( strip_tags( strip_shortcodes($crunchify_post_content) ) );
    return $crunchify_final_wordcount;
}

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*