Kiểm tra và xử lý lỗi đầy dung lượng của VPS như thế nào?

Kiểm tra và xử lý lỗi đầy dung lượng của VPS như thế nào?

Khi VPS của bạn bị đầy dung lượng sẽ có thể khiến các dịch vụ bị treo như mysql, httpd, nginx hoặc khiến các truy cập mới bị lỗi. Bạn có thể xử lý theo từng bước sau:

1. SSH vào VPS/Server
2. Sử dụng lệnh # dh -f để kiểm tra dung lượng hiện tại của VPS

Cụ thể như sau:

  • Size: tổng dung lượng ổ cứng
  • Used: dung lượng đã sử dụng
  • Avail: dung lượng còn trống
  • Use%: phần trăm dung lượng đã sử dụng

3. Hãy xoá đi những file có dung lượng lớn nhưng không thật sự cần thiết.

Bạn có thể sử dụng lệnh sau để tìm và in ra những file có dung lượng lớn.
# find /home -type f -size +500000k -exec ls -lh {} ; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’
Lệnh trên sẽ liệt kê các file có dung lượng >=500000Kb (~500Mb) và đường dẫn chứa file đó.

4. Hãy xác định những file không cần thiết và tiến hành xoá bằng lệnh

# rm /đường/dẫn/chứa/file
Ví dụ: xoá file atri.rar 1.8G thực hiện lệnh:
# rm /home/applevn/public_html/hasolu.com/atri.rar

Sau đó bạn nhất yes để đồng ý xoá file, bạn nên kiểm tra kỹ để xoá file tránh xoá lầm file hệ thống khiến VPS bị lỗi.

Lưu ý: Bạn không nên xoá các folder không thuộc folder /home nếu bạn không chắc chắn về file bạn muốn xoá. Điều này tránh lỗi VPS, dịch vụ đang cài đặt trên VPS của bạn, Bạn chỉ nên xoá các file backup dữ liệu hoặc file bạn upload lên. Bạn có thẻ download file muốn xoá về tránh xoá sẽ không thể khôi phục lại được.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*