Hướng dẫn sử dụng lệnh scp truyền tải file giữa hai máy chủ Linux

Hướng dẫn sử dụng lệnh scp truyền tải file giữa hai máy chủ Linux

SCP (Secure Copy) là ứng dụng truyền file giữa hai máy chủ linux trên giao thức SSH. SCP là ứng dụng mặc định có trong hệ điều hành Linux, scp tự động ghi đè file ở đường dẫn đích bất kể kích thước file có khác nhau hay không.

1. Sử dụng scp đẩy file từ máy chủ hiện tại sang máy chủ khác (PUT)

Gõ lệnh:

scp -r /home/* root@192.168.1.100:/home/wordpress

Lệnh này sẽ đẩy tất cả files và thư mục trong /home/ của máy chủ Nguồn sang folder /home/wordpress của máy chủ Đích.

2. Sử dụng scp lấy file từ máy chủ khác về máy chủ  hiện tại (GET)

Gõ lệnh:

scp -r root@192.168.1.100:/home/wordpress/* /home 

Lệnh này sẽ lấy tất cả files và thư mục trong /home/wordpress của máy chủ khác về thư mục /home máy chủ hiện tại.

3. Các [options] của lệnh scp:

-P : số port cổng ssh của máy chủ từ xa

-i : đường dẫn tới file ssh private key để login máy chủ từ xa

Ví dụ:

PUT
scp -P 12345 -i ~/key_cua_ban.txt -r /home/backup_of_81/home/ root@192.168.1.100:/backup/scp

GET
scp -P 12345 -i ~/key_cua_ban.txt -r root@192.168.1.100:/backup/scp/ /home/backup_of_81/getscp/

>>> Hướng dẫn mở cổng, chặn cổng trên firewall ubuntu?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*