Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin

Trước khi cài đặt bạn nên update OS.

yum update -y

Bước 1: Kiểm tra và update version DirectAdmin lên bản 1.5 hoặc cao hơn

Kiểm tra version của control DirectAdmin:

/usr/local/directadmin/directadmin v

Bước 2: Bật tính năng Let’s Encrypt trên DirectAdmin

echo “letsencrypt=1” >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin .conf

Bước 3: Bật SNI trên DirectAdmin

echo “enable_ssl_sni=1”

> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 4: Khời động lại dịch vụ DirectAdmin

/etc/init.d/directadmin restart 

Bước 5: Update license Let’s Encrypt

Bước 6: Update web-server configs trên DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update

./build letsencrypt

./build rewrite_confs

 

Bước 7: Kiểm tra và cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên DirectAdmin

 

Sau khi cài đặt Let’s Encrypt lên hệ thống có sẵn DirectAdmin hoàn tất. Chúc mừng bạn đã cài đặt thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*