Cách chữa lỗi 404 trên VPS sử dụng NGINX

Cách chữa lỗi 404 trên VPS sử dụng NGINX

Cách chữa lỗi 404 trên VPS sử dụng NGINX, hãy note lại để khi gặp phải bạn có thể dễ dàng xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất nhé.404 lỗi có thể là một trong các mã lỗi phổ biến nhất trong lịch sử web. Nhưng những gì có nghĩa là chính xác?

404 lỗi bằng cách sử dụng Nginx, Apache, Lighttpd hoặc bất kỳ máy chủ web khác, có nghĩa là các tập tin hoặc trang không tồn tại. Chỉ đơn giản là như vậy.

Nếu tập tin tồn tại trong cấu trúc trang web của bạn nhưng bạn vẫn nhìn thấy một lỗi 404?
Sau đó, bạn đang phải đối mặt với một lỗi cấu hình tại Nginx máy chủ của bạn, nó là có lẽ đặt tại cấu hình trang web ảo của bạn. Một số trong những lý do có thể là rằng bạn đang đặt cấu hình một thư mục gốc không phải là chính xác, điều này được thực hiện theo cách này

location / {root/var/www/mysite.com;}

Thì đúng phải là:

location / {root/var/www/html/mysite.com; } Không chính xác hoặc Chmod thiếu

Trong nhiều trường hợp viết lại quy tắc sẽ khắc phục lỗi,  hãy kiểm tra các quy tắc của bạn để xem nếu bạn cấu hình đúng, hãy nhớ rằng apache quy tắc sẽ không hoạt động ở Nginx, và cho ví dụ, nếu bạn chạy một ứng dụng WordPress trong Nginx, và ngay cả khi WordPress sẽ tạo ra và viết permalink cấu trúc tập tin htaccessNginx không thể đọc htaccess, do đó, kết quả sẽ là 404 lỗi trong Nginx.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*