Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 5.x

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 5.x

Mặc dù VPS Centos OS 5.x hiện giờ còn rất ít chứ không muốn nói là không có nữa nhưng nếu ai vẫn đang sử dụng thì có thể nghiên cứu cách cài đặt DirectAdmin trên CentOS 5.x này:

+ Đầu tiên bạn cần update CentOS

yum update -y

+ Cài đặt những gói cần thiết cho cài đặt DirectAdmin

yum install vim make gcc gcc-c++ perl dbus.x86_64 quota tar flex

Kích hoạt quota (nếu đang sử dụng VPS trên OpenVZ thì bỏ qua bước này):

Thêm “usrquota,grpquota” trong “/etc/fstab”:

vi /etc/fstab
/dev/sda1 / ext3 defaults,usrquota,grpquota 1 1

Khởi đông lại server

reboot

Tạo quotas, bỏ qua lỗi của các file quota cũ

quotacheck -avug -m

Bắt đầu cài đặt DirectAdmin :

wget http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh
./setup.sh

Nhập vào client ID và licence ID khi được yêu cầu và tiến hành cài đặt theo các bước của DirectAdmin.

Chú ý: Với OpenVZ, thay eth0 thành: venet0:0

Chú ý:

Nếu bạn gặp lỗi sau khi khởi động bind, cài đặt gói gói dbus để khắc phục:

Starting named: named: error while loading shared libraries: libdbus-1.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory

yum install dbus.x86_64

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*