Cấu trúc cây thư mục trong Linux

Cấu trúc cây thư mục trong Linux

Trong bài viết này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cấu trúc cây thư mục Linux nhé.

 • / – Root – Thư mục gốc

–  Mỗi tập tin đơn và thư mục được bắt đầu thư mục gốc.

–  Chỉ người dùng root mới có quyền ghi trong thư mục này.

–  Lưu ý rằng thư mục /root là thư mục của người dùng root chứ không phải là thư mục /.

 • /bin – Các tập tin thực thi của người dùng

–  Chứa các tập tin thực thi.

–  Các lệnh thường dùng của Linux mà bạn cần để dùng trong chế độ người dùng đơn được lưu ở đây.

–  Các lệnh được sử dụng bởi tất cả người dùng trong hệ thống được lưu ở đây. Vd : ls, nano , grep..

 • /sbin – Các tập tin thực thi của hệ thống

–  Cũng chứa các tập tin thực thi như /bin. Các lệnh được lưu trong thư mục này cơ bản được dùng cho quản trị viên và dùng bảo trì hệ thống.

–  Vd : iptables,  reboot, fsck..

 • /etc – Các tập tin cấu hình

–  Chứa các tập tin cấu hình cần thiết cho tất cả các chương trình.

–  Chứa các đoạn mã khởi động và tắt các chương trình đơn lẻ.

–  Vd:  /etc/ssh/sshd_config,  /etc/my.cnf ….

 • /dev – Các tập tin thiết bị

–  Chứa các tập tin thiết bị.  Nó chứa các tập tin thiết bị đầu cuối như là USB hoặc bất kỳ thiết bị nào gắn vào hệ thống.

–  Vd: /dev/sda,  dev/usbmon0..

 • /proc – Thông tin tiến trình

–  Chứa các thông tin về tiến trình của hệ thống.

–  Các tập tin tại đây chưa thông tin về các tiến trình đang chạy. Vd : /proc/{pid} directory chứa thông tin tiến trình với pid bạn chọn.

–  Đây là các tập tin hệ thống ảo với nội đung tài nguyên hệ thống. Vd: /proc/cpuinfo, /cpu/uptime…

 • /var – Các tập tin biến đổi

–  Chứa các tập tin mà dung lượng lớn dần theo thời gian sư dụng.

–  Bao gồm – Các tập tin ghi chú về hệ thống (/var/log); các gói và các tập tin cơ sở dữ liệu (/var/lib); thư điện tử (/var/mail);  hàng đợi in queues (/var/spool); các tập tin khóa (/var/lock); các tập tin tạm được dùng khi khởi động lại (/var/tmp);

 • /tmp – Thư mục chưa các tập tin tạm

–  Thư mục chứa các tập tin tạm được tạo bởi hệ thống và người dùng.

– Các tập tin trong thư mục này bị xóa khi hệ thống khởi động lại.

 • /usr – Các chương trình của người dùng

–  Chứa các tập tin thực thi, thư viện, tài liệu và mã nguồn cho các chương trình mức độ thứ hai.

–  /usr/bin chứa các tập tin thực thi cho các chương trình của người dùng.  Nếu bạn không thể tìm thấy trong thư mục /bin thì nằm trong /usr/bin. Vd: at, awk, cc, less…

–  /usr/sbin chứa các tập tin thực thi cho quản trị hệ thống.  Nếu bạn không thể tìm thấy trong /sbin thì tìm trong /usr/sbin. Vd:  cron, sshd, useradd…

–  /usr/lib chứa các tập tin thư viện /usr/bin và  /usr/sbin

–  /usr/local chứa các chương trình của người dùng mà bạn cài từ mã nguồn . Vd : cài apache, nó được đưa vào thư muc /usr/local/apache2.

 • /home – Thư mục người dùng

–  Chứa các tập tin của người dùng trong hệ thống.

–  Vd: /home/hostvn, /home/bloghostvn…

 • /boot – Các tập tin của chương trình khởi động máy

–  Chứa những tập tin liên quan đến chương trình khởi động máy.

–  Các tập tin vmlinux, grub được lưu trong thư mục /boot

–  Vd: initrd.img-2.6.32-24-generic, vmlinuz-2.6.32-24-generic..

 • /lib – Các tập tin thư viện của hệ thống

–   Chứa các tập tin thư việc để hỗ trợ các tập tin thực thi trong  /bin và /sbin

–  Tên các tập tin này là ld* hoặc lib*.so*.

–  Vd: ld-2.11.1.so, libncurses.so.5.7

 • /opt – Các ứng dụng tùy chọn hoặc thêm

–  opt là viết tắt của optional

–  Chứa các ứng dụng thêm của các hãng khác nhau.

–  Các ứng dụng thêm nên được cài trong thư mục con của thư mục /opt/.

 • /mnt – Thư mục mount

–  Thư mục mount tạm thời nơi mà người quản trị hệ thống có thể mount các tập tin hệ thống.

 • /media – Các thiết bị tháo lắp

–  Thư mục chứa các mount tạm thời cho các thiết bị tháo lắp.

–  Vd:  /media/cdrom cho CD-ROM; /media/floppy cho ổ đĩa mềm; /media/cdrecorder cho ổ đĩa ghi CD.

 • /srv – Dữ liệu dịch vụ

–  Srv là viết tắt của service

–  Chứa các dữ liệu liên quan tới các dịch vụ trên máy chủ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*