Cách thực hiện di chuyển cPanel thủ công

Cách thực hiện di chuyển cPanel thủ công

Kết nối với máy chủ nguồn qua SSH terminal

Sử dụng SSH bằng phần mềm như Putty hoặc một ứng dụng OpenSSH khác để kết nối với máy chủ của bạn.

Bạn sẽ cần:

  • Địa chỉ IP máy chủ
  • Cổng SSH của máy chủ (22 là mặc định – nếu bạn thấy lỗi Connection refused error, bạn đang sử dụng sai cổng SSH)
  • User: người dùng root hoặc sudoer
  • Mật khẩu

1. Package the account on source server

Thực hiện các bước sau khi được kết nối với máy chủ của bạn thông qua ứng dụng đầu cuối SSH.
Thay thế cpaneluser bằng tên người dùng tài khoản cpanel mà bạn đang cố gắng Package.

/ scripts / pkgacct cpaneluser. 


2. Transfer các cpmove đến destination server

Bạn có thể sử dụng bất kỳ ứng dụng SSH FTP SFTP nào chẳng hạn như FileZilla để di chuyển tệp lưu trữ đến máy chủ đích của bạn.

Để chuyển qua dòng lệnh, bạn có thể sử dụng rsync từ máy chủ nguồn để đẩy tệp đến máy chủ / thư mục chính mới
Thay thế PORT # DESTSERVER bằng số cổng như 22 hoặc XXXX nếu tùy chỉnh
Thay thế CPANELUSER trong / home / cpmove- các mục nhập để di chuyển các kho lưu trữ riêng lẻ hoặc bạn có thể sử dụng / home / cpmove- * trong ví dụ thứ hai bên dưới
Thay thế DESTINATIONIP bằng địa chỉ IP máy chủ đích của bạn, ví dụ: 155.188.99.111

rsync -vrplogDtH -e “ssh -p PORT # DESTSERVER” /home/cpmove-CPANELUSER.tar.gz root @ DESTINATIONIP: /home/cpmove-CPANELUSER.tar.gz

chuyển tất cả các tệp cpmove
rsync -vrplogDtH -e “ssh -p PORT # DESTSERVER” /home/cpmove-*.tar.gz root @ DESTINATIONIP: / home /


3. Khôi phục các gói trên server

Sau khi đã được chuyển, bạn cần kết nối với máy chủ đích của mình qua SSH và thực hiện cho từng tài khoản:

/ scripts / restorepkg cpaneluser 

OK như vậy là đã xong chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*