Cách nâng/hạ cấp phiên bản PHP VPS sử dụng DirectAdmin?

Cách nâng/hạ cấp phiên bản PHP VPS sử dụng DirectAdmin?

1. Kiểm tra version custombuild

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version

Nếu custombuild version của bạn đang là 1.0 thực hiện bước 2. Nếu đang là 2.0 thực hiện tiếp bước 3.

2. Nâng version custombuild

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build
./build all d
./build rewrite_confs –> upgrade custombuild 1.x to 2.0

3. Upgrade version PHP

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 5.4
./build php d –> change version PHP

4. Restart httpd

services httpd restart

5. Nếu muốn hạ cấp ta sử dụng lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php1_release 5.x (Ví dnếu cn hxung 5.6 thì sa “5.x” thành “5.6”)
./build update
./build php d

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*