Cách cài đặt ProcessWire CMS 3.0 trên VPS Debian 9 LAMP

Cách cài đặt ProcessWire CMS 3.0 trên VPS Debian 9 LAMP

ProcessWire CMS 3.0 là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) đơn giản, linh hoạt mạnh mẽ và mã nguồn mở. ProcessWire CMS 3.0 có API kiểu jQuery dễ sử dụng, kiến ​​trúc plugin mô-đun đầy đủ và hệ thống tạo khuôn mẫu linh hoạt mạnh mẽ mang lại trải nghiệm người dùng.

Trong hướng dẫn này, mình sẽ cài đặt ProcessWire CMS 3.0 trên VPS Debian 9 LAMP sử dụng máy chủ web Apache, PHP 7.1 và cơ sở dữ liệu MariaDB.

* Những thứ cần chuẩn bị

 • Một phiên bản máy chủ ảo VPS Vultr Debian 9 có quyền truy cập SSH

Bước 1: Cập nhật hệ thống Debian 9

Cài đặt người dùng sudo: Mọi người có thể tạo người dùng sudo tại phần 1 bài viết:https://thuemaychuao.net/cach-cai-dat-blogotext-cms-tren-vps-debian-9-lamp/

Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào máy chủ bằng người dùng sudo không phải root và chạy các lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade

Bước 2: Cài đặt Máy chủ Web Apache

Cài đặt máy chủ web Apache:

sudo apt-get -y install apache2 

Sử dụng systemctllệnh để khởi động và cho phép Apache tự động thực thi tại thời điểm khởi động:

sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2

Kiểm tra tệp cấu hình trang web mặc định Apache của bạn để đảm bảo rằng DocumentRootchỉ thị trỏ đến đúng thư mục:

sudo vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf 

Các DocumentRoottùy chọn cấu hình sẽ trông như thế này:

DocumentRoot "/var/www/html"

Bây giờ chúng ta cần bật mod_rewrite Apache, vì vậy hãy đảm bảo rằng tệp cấu hình trang web hủy Apache của bạn vẫn đang mở và thêm các Directory Apache sau ngay trước </VirtualHost>, để phần cuối của tệp cấu hình của bạn trông giống như sau:

  <Directory /var/www/html/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Bây giờ hãy lưu và thoát tệp, đồng thời kích hoạt mod_rewrite Apache:

sudo a2enmod rewrite

Chúng ta sẽ khởi động lại Apache

sudo systemctl restart apache2

Bước 3: Cài đặt PHP 7.0

Bây giờ chúng ta có thể cài đặt PHP 7.0 cùng với tất cả các mô-đun PHP cần thiết được yêu cầu bởi ProcessWire CMS:

sudo apt-get -y install php php-gd php-mbstring php-common php-mysql php-imagick php-xml libapache2-mod-php php-curl php-zip

Bước 4: Cài đặt Máy chủ MariaDB (MySQL)

Cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB:

sudo apt-get -y install mariadb-server

Khởi động và kích hoạt máy chủ MariaDB tự động thực thi tại thời điểm khởi động:

sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb  

Bảo mật cài đặt máy chủ MariaDB

sudo mysql_secure_installation

Bước 5: Tạo cơ sở dữ liệu cho ProcessWire CMS

Đăng nhập vào MariaDB shell với tư cách là rootngười dùng MariaDB bằng cách chạy lệnh sau:

sudo mariadb -u root -p

Để truy cập dấu nhắc lệnh MariaDB, chỉ cần nhập root MariaDB khi được nhắc.

Chạy các truy vấn sau để tạo cơ sở dữ liệu MariaDB và người dùng cơ sở dữ liệu cho ProcessWire CMS:

CREATE DATABASE pw_db CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
CREATE USER 'pw_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UltraSecurePassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON pw_db.* TO 'pw_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Bạn có thể thay thế tên cơ sở dữ liệu pw_dbvà tên người dùng pw_userbằng một cái gì đó khác theo ý thích của bạn, nếu bạn thích. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn thay thế “UltraSecurePassword” bằng một mật khẩu thực sự an toàn.

Bước 6: Cài đặt tệp CMS ProcessWire

Thay đổi thư mục làm việc hiện tại của bạn thành thư mục web mặc định:

cd /var/www/html/

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi có nội dung như 'No such file or directory'sau, hãy thử lệnh sau:

cd /var/www/ ; sudo mkdir html ; cd html

Thư mục làm việc hiện tại của bạn bây giờ sẽ là: /var/www/html/. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng lệnh pwd(print working directory):

pwd

Bây giờ sử dụng wgetđể tải xuống gói cài đặt ProcessWire CMS:

sudo wget https://github.com/processwire/processwire/archive/master.zip

Cài đặt unzipđể có thể giải nén tệp:

sudo apt-get -y install unzip

Loại bỏ index.html:

sudo rm index.html

Bây giờ hãy giải nén tệp zip:

sudo unzip master.zip

Di chuyển tất cả các tệp cài đặt vào thư mục gốc của web:

sudo mv processwire-master/* /var/www/html

Thay đổi quyền sở hữu các tệp web để tránh bất kỳ sự cố nào về quyền:

sudo chown -R www-data:www-data * ./

Khởi động lại Apache một lần nữa:

sudo systemctl restart apache2

Bước 7: Hoàn tất cài đặt ProcessWire CMS

Để truy cập trang cài đặt ProcessWire CMS, hãy nhập địa chỉ IP phiên bản máy chủ ảo vps của bạn vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, sau đó index.php:

http://YOUR_IP_ADDRESS/install.php

Trình cài đặt ProcessWire CMS chứa rất nhiều tùy chọn, vì vậy đây là một vài gợi ý để giúp bạn:

 1. Nhấp vào Get Started để bắt đầu quá trình cài đặt.
 2. Bây giờ chọn cấu hình cài đặt ưa thích của bạn (hoặc trang demo) và nhấp vào Continue.
 3. Nhấp vào Continue.
 4. Nhập các giá trị sau vào MySQL Database Settings:
  DB Name:      pw_db
  DB User:      pw_user
  DB Pass:      UltraSecurePassword
  DB Host:      localhost
  DB Port:      3306
  
 5. Bạn có thể để File Permissioncài đặt ở giá trị mặc định của chúng hoặc bạn có thể điều chỉnh chúng nếu bạn hiểu ý nghĩa.
 6. Bạn có thể nhập tên máy chủ trong tương lai của trang web của mình vào phần thích hợp hoặc bạn có thể chỉnh sửa site/config.php sau nếu muốn.
 7. Nhấp vào Continueđể cấu hình cơ sở dữ liệu và cài đặt tệp ProcessWire CMS.
 8. Tiếp theo, chọn ưu tiên của bạn Admin Theme.
 9. Nhập của bạn Admin Login Detailsnhư hình dưới đây:
 10. User (a-z 0-9):   <admin username>
  Password:      <admin password>
  Password (again):  <same admin password>
  Email Address:   <admin email address>
  
 11. Khi tất cả các chi tiết thích hợp đã được nhập, bạn có thể nhấp Continueđể hoàn tất cài đặt ProcessWire.
 12. Sau khi cài đặt xong, bạn chỉ cần nhấp vào Login to Adminnút để đăng nhập vào phần Quản trị.

Bạn có thể thấy một cảnh báo có nội dung như:

Warning: your server locale is undefined and may cause issues. Please add this to /site/config.php file (adjust en_US.UTF-8†as needed): setlocale(LC_ALL,'en_US.UTF-8');

Bạn có thể sửa lỗi này bằng cách chỉnh sửa site/config.php:

sudo vi site/config.php

Nối giá trị thích hợp vào cuối tệp:

setlocale(LC_ALL,'en_GB.utf8');

Nếu bạn không thể tìm ra giá trị nào để sử dụng, bạn có thể tìm thấy danh sách các giá trị thích hợp cho phiên bản máy chủ cụ thể của mình bằng cách chạy locale

locale -a

Đừng quên lưu và thoát site/config.phptệp khi bạn hoàn tất chỉnh sửa.

Vì mục đích bảo mật, hãy đảm bảo rằng bạn thay đổi các quyền trên site/config.phptệp:

sudo chmod 400 site/config.php

Khởi động lại Apache.

sudo systemctl restart apache2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*