Cách cài đặt ProcessWire CMS 3.0 trên VPS Debian 9 LAMP

Cách cài đặt ProcessWire CMS 3.0 trên VPS Debian 9 LAMP

ProcessWire CMS 3.0 là một Hệ thống quản lý nội dung (CMS) đơn giản, linh hoạt và mạnh mẽ, miễn phí và mã nguồn mở. ProcessWire CMS 3.0 có API kiểu jQuery dễ sử dụng.

Trong hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn cài đặt ProcessWire CMS 3.0 trên VPS Debian 9 LAMP sử dụng máy chủ web Apache, PHP 7.1 và cơ sở dữ liệu MariaDB.

Cần chuẩn bị: Một phiên bản máy chủ ảo VPS Debian 9 sạch có quyền truy cập SSH.

1. Cập nhật máy chủ

Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào máy chủ bằng người dùng sudo không phải root và chạy các lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade

2. Cài đặt Máy chủ Web Apache

Cài đặt máy chủ web Apache:

sudo apt-get -y install apache2 

Sử dụng systemctl để khởi động và cho phép Apache tự động thực thi tại thời điểm khởi động:

sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2

Kiểm tra tệp cấu hình trang web mặc định Apache của bạn để đảm bảo rằng DocumentRoot trỏ đến đúng thư mục:

sudo vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf 

Các DocumentRoottùy chọn cấu hình sẽ trông như thế này:

DocumentRoot "/var/www/html"

Bây giờ chúng ta cần kích hoạt mod_rewrite Apache trước </VirtualHost>, để phần cuối của tệp cấu hình của bạn trông giống như sau:

  <Directory /var/www/html/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Bây giờ hãy lưu và thoát khỏi tệp, đồng thời kích hoạt mod_rewrite Apache:

sudo a2enmod rewrite

Khởi động lại Apache

sudo systemctl restart apache2

3. Cài đặt PHP 7.0

Bây giờ chúng tôi có thể cài đặt PHP 7.0 cùng với tất cả các mô-đun PHP cần thiết được yêu cầu bởi ProcessWire CMS:

sudo apt-get -y install php php-gd php-mbstring php-common php-mysql php-imagick php-xml libapache2-mod-php php-curl php-zip

4: Cài đặt Máy chủ MariaDB (MySQL)

Cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB:

sudo apt-get -y install mariadb-server

Khởi động và kích hoạt máy chủ MariaDB tự động thực thi tại thời điểm khởi động:

sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb  

Bảo mật cài đặt máy chủ MariaDB của bạn bằng:

sudo mysql_secure_installation

5. Tạo cơ sở dữ liệu cho ProcessWire CMS

Đăng nhập vào MariaDB shell với tư cách root MariaDB bằng cách chạy lệnh sau:

sudo mariadb -u root -p

Chạy các truy vấn sau để tạo cơ sở dữ liệu MariaDB và người dùng cơ sở dữ liệu cho ProcessWire CMS:

CREATE DATABASE pw_db CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
CREATE USER 'pw_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UltraSecurePassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON pw_db.* TO 'pw_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Bạn có thể thay thế tên cơ sở dữ liệu pw_dbvà tên người dùng pw_userbằng tên khác của bạn

6. Cài đặt tệp CMS ProcessWire

Thay đổi thư mục làm việc hiện tại của bạn thành thư mục web mặc định:

cd /var/www/html/

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi có nội dung như 'No such file or directory'sau, hãy thử lệnh sau:

cd /var/www/ ; sudo mkdir html ; cd html
Bây giờ sử dụng wgetđể tải xuống gói cài đặt ProcessWire CMS:
sudo wget https://github.com/processwire/processwire/archive/master.zip

Liệt kê thư mục hiện tại để kiểm tra xem bạn đã tải xuống tệp thành công chưa:

ls -la

unzip file:

sudo apt-get -y install unzip

Loại bỏ index.html:

sudo rm index.html

Bây giờ hãy giải nén kho lưu trữ zip:

sudo unzip master.zip

Di chuyển tất cả các tệp cài đặt vào thư mục gốc của web:

sudo mv processwire-master/* /var/www/html

Thay đổi quyền sở hữu các tệp web để tránh bất kỳ sự cố nào về quyền:

sudo chown -R www-data:www-data * ./

Khởi động lại Apache một lần nữa:

sudo systemctl restart apache2

7. Hoàn tất cài đặt ProcessWire CMS

Truy cập địa chỉ IP máy chủ trong trình duyệt. Để truy cập trang cài đặt ProcessWire CMS, hãy nhập địa chỉ IP VPS của bạn vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, sau đó index.php:

http://YOUR_IP_ADDRESS/install.php

Trình cài đặt ProcessWire CMS có rất nhiều tùy chọn, vì vậy đây là một vài gợi ý để giúp bạn:

 1. Trên trang chào mừng cài đặt ProcessWire CMS, hãy nhấp vào Get Started để bắt đầu quá trình cài đặt.
 2. Bây giờ chọn cấu hình cài đặt của bạn (hoặc trang demo) và nhấp vào Continue.
 3. Bạn sẽ thấy một Compatibility Check. Nếu bạn thấy bất kỳ lỗi nào, điều đó có thể có nghĩa là bạn đang thiếu một số mô-đun PHP hoặc có vấn đề về quyền nếu không bạn chỉ cần nhấp vào Continue.
 4. Nhập các giá trị sau vào MySQL Database Settings
  DB Name:      pw_db
  DB User:      pw_user
  DB Pass:      UltraSecurePassword
  DB Host:      localhost
  DB Port:      3306
  
 5. Bạn có thể để File Permission ở giá trị mặc định
 6. Nhấp vào Continueđể cấu hình cơ sở dữ liệu và cài đặt tệp ProcessWire CMS.
 7. Tiếp theo, chọn ưu tiên của bạn Admin Theme.
 8. Bạn có thể thay đổi Admin URLnếu bạn muốn
 9. Nhập của bạn Admin Login Detailsnhư hình dưới đây:
  User (a-z 0-9):   <admin username>
  Password:      <admin password>
  Password (again):  <same admin password>
  Email Address:   <admin email address>
  
 10. Khi tất cả các chi tiết thích hợp đã được nhập, bạn có thể nhấp Continueđể hoàn tất cài đặt ProcessWire.
 11. Sau khi cài đặt xong, bạn chỉ cần nhấp vào Login to Admin để đăng nhập vào phần Quản trị.

Bạn có thể thấy một cảnh báo có nội dung như:

Warning: your server locale is undefined and may cause issues. Please add this to /site/config.php file (adjust en_US.UTF-8†as needed): setlocale(LC_ALL,'en_US.UTF-8');

Bạn có thể sửa lỗi này bằng cách chỉnh sửa site/config.php:

sudo vi site/config.php

Nối giá trị thích hợp vào cuối tệp:

setlocale(LC_ALL,'en_GB.utf8');

chạy locale:

locale -a

lưu và thoát site/config.phptệp khi bạn hoàn tất chỉnh sửa.

Vì mục đích bảo mật, hãy đảm bảo rằng bạn thay đổi các quyền trên site/config.php:

sudo chmod 400 site/config.php

Khởi động lại Apache.

sudo systemctl restart apache2

Như vậy là đã xong chúc các bạn thành công.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*