Cách cài đặt Máy chủ Teamspeak 3 trên Ubuntu 16.04 64-bit

Cách cài đặt Máy chủ Teamspeak 3 trên Ubuntu 16.04 64-bit

Cần chuẩn bị:

  • Một VPS sử dụng hệ điều hành Ubuntu

Bước 1.

Đầu tiên, tạo một người dùng mới với tên mong muốn của bạn, mình sẽ sử dụng tên “Teamspeak” cho hướng dẫn này.

adduser --disabled-login teamspeak

Bước 2.

Tải xuống các tệp máy chủ TeamSpeak 3 mới nhất cho Linux 64-bit. Kiểm tra trang web của họ, một phiên bản mới có thể có sẵn.

wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.1.1/teamspeak3-server_linux_amd64-3.1.1.tar.bz2

Bước 3.

Giải nén kho lưu trữ.

tar xvf teamspeak3-server_linux_amd64-3.1.1.tar.bz2

Thao tác này sẽ tạo một thư mục mới trong thư mục gốc có tên: teamspeak3-server_linux_amd64

Bước 4.

Di chuyển các tệp đã giải nén vào teamspeakthư mục chính của người dùng, sau đó xóa thư mục đã giải nén và lưu trữ đã tải xuống.

cd teamspeak3-server_linux_amd64 && mv * /home/teamspeak && cd .. && rm -rf teamspeak3*

Chấp nhận thỏa thuận cấp phép:

touch /home/teamspeak/.ts3server_license_accepted

Bước 5.

Thay đổi quyền sở hữu các tệp máy chủ TeamSpeak 3.

chown -R teamspeak:teamspeak /home/teamspeak

Bước 6.

Làm cho máy chủ TeamSpeak 3 khởi động khi khởi động. Sử dụng trình chỉnh sửa yêu thích của bạn để tạo một tệp mới được gọi teamspeak.servicevào /lib/systemd/system/.

nano /lib/systemd/system/teamspeak.service

Dán nội dung này vào đó:

[Unit]
Description=TeamSpeak 3 Server
After=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/home/teamspeak/
User=teamspeak
Group=teamspeak
Type=forking
ExecStart=/home/teamspeak/ts3server_startscript.sh start inifile=ts3server.ini
ExecStop=/home/teamspeak/ts3server_startscript.sh stop
PIDFile=/home/teamspeak/ts3server.pid
RestartSec=15
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sau khi hoàn tất, hãy lưu tệp và đóng trình chỉnh sửa. Bây giờ chúng ta sẽ kích hoạt script để nó bắt đầu khởi động.

Điều này giúp systemd nhận ra tệp vừa tạo.

systemctl --system daemon-reload

Bật dịch vụ.

systemctl enable teamspeak.service

Khởi động máy chủ TeamSpeak.

systemctl start teamspeak.service

Sau khi khởi động máy chủ, bạn có thể kiểm tra xem nó có đang chạy hay không bằng lệnh này.

systemctl status teamspeak.service

Bước 7.

Khi bạn lần đầu tiên cố gắng kết nối với máy chủ TeamSpeak của mình, bạn có thể được nhắc sử dụng khóa đặc quyền. Khóa đặc quyền này cho phép quản trị máy chủ TeamSpeak của bạn. Để nhận khóa đặc quyền này, hãy sử dụng lệnh sau:

cat /home/teamspeak/logs/ts3server_*

Ở dưới cùng, bạn sẽ thấy 1 đoạn giống như sau:

--------------------------------------------------------
ServerAdmin privilege key created, please use the line below
token=****************************************
--------------------------------------------------------

Thay thế các dấu sao bằng mã thông báo duy nhất của bạn và nhập nó vào ứng dụng khách TeamSpeak của bạn. Bạn sẽ thấy lời nhắc cho biết rằng khóa đặc quyền đã được sử dụng thành công.

Tùy chọn: Firewall

Nếu bạn đang sử dụng tường lửa tích hợp được bao gồm trong cài đặt Ubuntu thì đó iptableslà tường lửa của bạn. Bạn có thể cần chuyển tiếp các cổng sau để cho phép kết nối đến Máy chủ TeamSpeak 3 của mình.

iptables -A INPUT -p udp --dport 9987 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --sport 9987 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 30033 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --sport 30033 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 10011 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --sport 10011 -j ACCEPT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*