Cách cài đặt Dolibarr trên Debian 9

Dolibarr

Dolibarr là một mã nguồn mở hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) và quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dành cho doanh nghiệp. Mã nguồn của Dolibarr được lưu trữ trên GitHub. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Dolibarr ERP và CRM trên phiên bản máy chủ Debian 9.

Bước 1: Cài đặt PHP

Tải xuống và cài đặt PHP 7.0 và các phần mở rộng PHP (mô-đun) bắt buộc.

sudo apt install -y php7.0 php7.0-cli php7.0-fpm php7.0-common php7.0-mysql php7.0-pgsql php7.0-sqlite3 php7.0-gd php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php7.0-soap php7.0-curl php7.0-zip php7.0-xml

Kiểm tra phiên bản.

php –version
# PHP 7.0.27-0+deb9u1 (cli) (built: Jan 5 2018 13:51:52) ( NTS )

Bước 2: Cài đặt MariaDB và tạo cơ sở dữ liệu cho Dolibarr

Cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB.

sudo apt install -y mariadb-server
Kiểm tra phiên bản.

mysql –version
# mysql Ver 15.1 Distrib 10.1.26-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2

Chạy mysql_secure_installation để cải thiện tính bảo mật của cài đặt MariaDB của bạn.

sudo mysql_secure_installation

Đăng nhập vào MariaDB với tư cách người dùng root.

sudo mysql -u root -p
# Enter password:

Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng MariaDB mới, đồng thời ghi nhớ thông tin đăng nhập.

CREATE DATABASE dbname CHARACTER SET utf8;
GRANT ALL ON dbname.* TO ‘username’ IDENTIFIED BY ‘password’;
FLUSH PRIVILEGES;

Thoát khỏi MariaDB.

exit

Bước 3 – Cài đặt và định cấu hình Nginx

Cài đặt Nginx.

sudo apt install -y nginx

Kiểm tra phiên bản.

sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.10.3

Định cấu hình Nginx.

sudo vim /etc/nginx/sites-available/dolibarr.conf

Điền tệp với cấu hình sau.

server {

 listen [::]:80;
 listen 80;

 server_name example.com; # Check this
 root /var/www/dolibarr/htdocs; # Check this

 index index.php index.html index.htm;
 charset utf-8;

 location / {
 try_files $uri $uri/ /index.php;
 }

 location ~ [^/]\.php(/|$) {
  try_files $uri =404;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  fastcgi_read_timeout 600;
  include fastcgi_params;
  fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
 }

}

Kích hoạt dolibarr.confcấu hình mới bằng cách liên kết tệp với sites-enabledthư mục.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/dolibarr.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Kiểm tra cấu hình.

sudo nginx -t

Tải lại Nginx.

sudo systemctl reload nginx.service

Bước 4 – Cài đặt Composer

Để cài đặt Dolibarr, chúng ta sẽ cần cài đặt Composer.

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Kiểm tra phiên bản Composer.

composer --version
# Composer version 1.6.5 2018-05-04 11:44:59

Bước 5 – Cài đặt Dolibarr

Tạo một thư mục gốc tài liệu.

sudo mkdir -p /var/www/dolibarr

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/dolibarrthư mục thành johndoe.

sudo chown -R johndoe:johndoe /var/www/dolibarr

Tải xuống bản phát hành ổn định mới nhất của Dolibarr từ dòng lệnh.

cd /var/www/dolibarr
composer create-project dolibarr/dolibarr .

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/dolibarrthư mục thành www-data.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/dolibarr

Sử dụng trình duyệt web ưa thích của bạn, mở http://example.com/install/trang của bạn và làm theo trình cài đặt Dolibarr. Sau khi làm theo hướng dẫn cài đặt, bạn sẽ có Dolibarr ERP / CRM được thiết lập và chạy. Vậy là xong  – chúc các bạn thành công.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*