Cách cài đặt APACHE MAVEN trên CENTOS 8

Cách cài đặt APACHE MAVEN trên CENTOS 8

Bắt đầu bằng cách chạy các bản cập nhật CentOS

 1. Yum update
 2. Xác nhận tải xuống với ‘ Y’.
 3. Chờ cho đến khi cập nhật xong.

Cài đặt gói yêu cầu Maven 3.3+ yêu cầu JDK 1.7 trở lên để thực thi. Tại thời điểm viết bài, Maven 3.6.3 là phiên bản mới nhất.

 1. Yum install java-11-openjdk-devel
 2. Xác nhận tải xuống với ‘ Y’.
 3. Kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không với:java -version

Cài đặt Maven bây giờ chúng ta đã sẵn sàng cài đặt Maven.

 1. Tải xuống các tệp Maven với: wget https://mirror.novg.net/apache/maven/maven-3/3.6.3/binaries/apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz
 2. Giải nén các tệp /opt với: tar xf apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz -C /opt
 3. Tạo một Liên kết tượng trưng để dễ dàng cập nhật Maven hơn trong tương lai: ln -s /opt/apache-maven-3.6.3 /opt/maven

Cấu hình cấu hình của Maven

 1. Tạo tệp có tên maven.shthành /etc/profile.d/bằng:nano /etc/profile.d/maven.sh
 2. Điền vào tệp với mã sau:
  export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-openjdk
  export M2_HOME=/opt/maven
  export MAVEN_HOME=/opt/maven
  export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}
 3. Lưu và thoát khỏi tệp.
 4. Làm cho tệp thực thi được: chmod +x /etc/profile.d/maven.sh
 5. Bây giờ hãy tải tệp bằng: source /etc/profile.d/maven.sh

Để kiểm tra xem Maven đã được cài đặt đúng cách hay chưa, hãy sử dụng lệnh sau: mvn -version

Maven hiện đã được cài đặt trên VPS của bạn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*