Tổng hợp câu lệnh Terminal Linux cần thiết khi bạn tương tác với VPS (Linux)

Tổng hợp câu lệnh Terminal Linux cần thiết khi bạn tương tác với VPS (Linux)

1. Câu lệnh chuyển tương tác trên terminal bằng quyền root

sudo su -

2. Câu lệnh truy cập thư mục trên terminal

cd /home/polygonexpress.com/public_html

Câu lệnh trên di chuyển bạn đến thư mục public_html trong /home/polygonexpress.com/. Câu lệnh này trên Windows cũng tương tự, chắc bạn cũng biết quá rõ về nó.

3. Câu lệnh tải tập tin nào đó về thư mục bạn muốn

wget -P /home/polygonexpress.com/public_html/ http://polygonexpress.com/polygonexpress.com.zip

Câu lệnh trên sẽ tải tập tin polygonexpress.com.zip từ website http://polygonexpress.com về lưu trữ tại thư mục /home/polygonexpress.com/public_html/

4. Câu lệnh giải nén tập tin trong thư mục của bạn

unzip /home/polygonexpress.com/public_html/polygonexpress.com.zip

Câu lệnh trên giải nén tập tin polygonexpress.com.zip ra thư mục /home/fmmspolygon.com/public_html

5. Câu lệnh xoá tập tin

rm /home/polygonexpress.com/dont-forget-me.php

Câu lệnh trên sẽ xoá tập tin dont-forget-me.php

6. Câu lệnh xoá thư mục và toàn bộ dữ liệu chứa trong nó

rm -rf /home/polygonexpress.com/dont-forget-me

Câu lệnh trên sẽ xoá thư mục dont-for-get và toàn bộ dự liệu trong nó

7. Câu lệnh đổi tên thư mục

mv '/home/polygonexpress.com/public_html/wp-content/plugins - Copy' /home/polygonexpress.com/public_html/wp-content/pluginXXX

Bạn để ý trong câu lệnh này mình dùng cặp dấu nháy đơn điều này là cần thiết nếu tên tập tin, thư mục của bạn có khoảng trắng. Ở đây là ‘plugins – Copy’. Nếu không có khoảng trắng nào thì bạn không cần dùng cặp nháy đơn này.

8. Câu lệnh sao chép tập tin

cp /home/CafeFreelancer.com/public_html/CafeFreelancer.com.zip /home/nenmuakhong.com/public_html/CopyCafeFreelancer.com.zip

Do việc di chuyển tập tin trong quá trình cài đặt nhiều website là cần thiết nên đây cũng là 1 lệnh rất hay sử dụng. Lệnh trên sẽ sao chép tập tin CafeFreelancer.com.zip từ /home/CafeFreelancer.com/public_html/ sang /home/nenmuakhong.com/public_html/ và lưu với tên là CopyCafeFreelancer.com.zip

9. Câu lệnh phân quyền lại tập tin và thư mục

sudo chmod 777 /home/polygonexpress.com/nice_to_meet_your

Câu lệnh trên phân quyền thư mục nice_to_meet_your về 777

sudo chmod 777 /home/polygonexpress.com/nice_to_meet_your -R

Câu lệnh trên sẽ phần quyền thư mục và toàn bộ tập tin, thư mục con của nó về 777

Câu lệnh phân quyền thư mục và tập tin này cũng giúp bạn giải quyết được vấn đề sử dụng Bitvise SFTP (bạn không thể cấu hình trực tiếp permission với quyền admin publickey – SSH) hay FTP FileZilla để tải trực tiếp tập từ từ máy tính lên thư mục web trên VPS.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*