Hướng dẫn sử dụng lệnh Grep trong Linux

Hướng dẫn sử dụng lệnh Grep trong Linux

GREP (Global regular expression print) là lệnh tìm kiếm các dòng có chứa một chuỗi hoặc từ khóa trong file. Trong bài viết này thuemaychuao.net sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng lệnh grep cơ bản.

Cú pháp lệnh:
# grep ‘word’ filename
# grep ‘string1 string2′ filename
# cat otherfile | grep ‘something’
# command | grep ‘something’

Tìm kiếm từ trong file:
# grep Port /etc/ssh/sshd_config
# grep -i port /etc/ssh/sshd_config ( sử dụng -i nếu bạn không nhớ chính xác là từ viết hoa hay không viết hoa )

Đếm số lần xuất hiện của từ tìm kiếm trong file:
# grep -c Port /etc/ssh/sshd_config

Hiển thị số dòng của từ tìm kiếm trong file:
#grep -n Port /etc/ssh/sshd_config

Hiện thị tất cả các dòng không chứa từ tìm kiếm trong file:
# grep -v 22 /etc/ssh/sshd_config

Hiển thị tất cả các dòng có từ tìm kiếm đứng đầu trong file:
# grep ^P /etc/ssh/sshd_config

Hiển thị tất cả các dòng có từ tìm kiếm đứng cuối trong file:
# grep yes$ /etc/ssh/sshd_config

Kết hợp sử dụng với các lệnh khác:
# cat /proc/cpuinfo |grep cpu

>> Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt suhosin trên server linux

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*