Hướng dẫn kiểm tra cơ bản hoạt động của VPS Linux

hoạt động của VPS Linux

1. Tất cả website trên VPS không hoạt động (không thể truy cập được) trong khi VPS vẫn có thể SSH và ping bình thường.

Trước tiên cần kiểm tra dịch vụ webserver trên VPS Apache (httpd) hoặc NGINX có hoạt động hay không bằng các command sau:

 • /etc/init.d/httpd status  //Webserver là Apache
 • /etc/init.d/nginx status  //Webserver là NGINX

Trong trường hợp kết quả trả về là “stopped” thì cần thực hiện restart lại dịch vụ webserver trên VPS thông qua các command sau:

 • /etc/init.d/httpd restart   //Webserver là Apache
 • /etc/init.d/nginx restart   //Webserver là NGINX

Ngoài ra, chúng ta cần kiểm tra error log bằng command dưới đây để biết nguyên nhân cụ thể để có hướng xử lý cũng như khắc phục tùy thuộc vào mỗi trường hợp

 • tail -100 /var/log/httpd/error_log
 • tail -100 /var/log/nginx/error.log

Trong trường hợp vẫn không thể restart lại dịch vụ httpd trên VPS đồng thời kiểm tra error_log của dịch vụ này xuất hiện lỗi

“No space left on device: AH00023: Couldn’t create the proxy mutex”.

2. Tất cả các website trên VPS không hoạt động và báo lỗi “Error establishing a database connection” trong khi VPS vẫn có thể SSH và ping bình thường.

Trước tiên cần kiểm tra dịch vụ MYSQL trên VPS có hoạt động hay không bằng command sau:

 • /etc/init.d/mysqld status

Trong trường hợp kết quả trả về là “ERROR! MySQL is not running” thì cần thực hiện restart lại dịch vụ MYSQL trên VPS thông qua command sau:

 • /etc/init.d/mysqld restart

Ngoài ra, chúng ta cần kiểm tra error log bằng command dưới đây để biết nguyên nhân cụ thể để có hướng xử lý cũng như khắc phục tùy thuộc vào mỗi trường hợp

 • tail -100 /var/lib/mysql/hostname.err   //sử dụng command “hostname” để biết thông tin

3. Một số command cơ bản để kiểm tra VPS

 • top -c  //
 • df -h  //Kiểm tra dung lượng HDD
 • free -m  //Kiểm tra Ram
 • du -chs /*  //Liệt kê dung lượng cụ thể trên VPS đang sử dụng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*