Hướng dẫn chạy Suphp trên server linux cài đặt cpanel

1. Suphp là gì?

Suphp là một Modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó.

* Ưu điểm của việc chạy suphp:

-PHP scripts được gọi từ web Server sẽ được chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó.
-Tất cả những PHP Scripts không thuộc một user cụ thể nào đó sẽ không thể nào thực thi được hoặc user này sẽ không thể nào thực thi được các PHP Scripts của user khác. Điều này có nghĩa là khi một tài khoản nào đó bị đánh cắp, các scripts cũng không thể nào lây lan sang các tài khoản khác được.

*Điểm yếu của suPHP là sử dụng CPU cao. Thêm vào đó, bạn không thể sử dụng Opcode Cache (như xCache) với suPHP.
Sử dụng suPHP nếu CPU load cao bạn có thể chuyển lại dùng DSO hoặc FastCGI.

2. Cài đặt

Để install suphp chúng ta có thể sử dụng easyapache hoặc apache update trong WHM .(Ở đây mình dùng easypache)
Login vào server với quyền root và chạy scripts easyapache

/scripts/easyapache

Sau khi thực hiện scripts trên chúng ta sẽ nhìn thấy 1 màn hình với các tùy chọn khác nhau. Bạn có thể chọn cấu hình mặc định bằng cách lựa chọn “Start customizing based on profile”.Sau đó bạn có thể lựa chọn version apache ,php. Sau khi chọn version php,click Next .

Nó sẽ hiển thị 1 danh sách các modul và đầu tiên là “Mod SuPHP”.chọn modul này bằng cách sử dụng thanh space trên bàn phím.Tiếp theo click “Save and Build”.

Để bật suphp các bạn chỉ cần chạy lệnh sau:
/usr/local/cpanel/bin/rebuild_phpconf 5 none suphp 1
trong đó:
5:Version php mặc định
none :không sử dụng php4
1: enable Suexec
Để kiểm tra chúng ta đang sử dụng hanler php nào và suexec có enable hay không,chúng ta chạy dòng lệnh sau:
/usr/local/cpanel/bin/rebuild_phpconf –current

VD:
Available handlers: suphp dso cgi none
DEFAULT PHP: 5
PHP4 SAPI: none
PHP5 SAPI: suphp
SUEXEC: enabled
Cuối cùng để kiểm tra suphp có thật sự làm việc hay không.Chúng ta viết 1 file php và chmod 777
VD:
touch /home/user/public_html/phpinfo.php
chmod 777 /home/user/public_html/phpinfo.php
Nếu bạn nhìn thấy “Internal Server Error” trên trình duyệt.Có nghĩa là Suphp đã hoàn thành tốt công việc của mình.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*