Hướng dẫn cài đặt NODE.JS TRÊN CENTOS 7

Hướng dẫn cài đặt NODE.JS TRÊN CENTOS 7

1. NODE.JS là gì?

Node.js là một nền tảng được xây dựng dựa trên thời gian chạy JavaScript của Chrome để dễ dàng xây dựng các ứng dụng nhanh và có thể mở rộng. Node.js sử dụng mô hình I/O giúp nó nhẹ và hiệu quả


2. Những thứ cần chuẩn bị?

Để cài đặt node.js, chúng ta cần những thứ sau:

  • Nguồn Node.js có thể tải xuống từ http://nodejs.org/dist
  • Một ứng dụng khách SSH hoặc putty hoặc bitvise
  • Quyền truy cập root vào máy chủ vps

Ok vậy là đã xong  – chúng ta sẽ bắt đầu nào?


3. Cài đặt NODE.JS từ NVM

NVM hoặc Node Version Manager là một phần mềm cho phép bạn cài đặt và duy trì nhiều phiên bản độc lập khác nhau của node.js và các gói liên quan của chúng.

Trước khi chúng ta có thể cài đặt node.js trên máy của mình, chúng ta cần tải xuống và cài đặt NVM từ GitHub. Chúng ta có thể làm điều này bằng lệnh.

curl https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.13.1/install.sh | bash

Thao tác này sẽ cài đặt nvm phiên bản 0.13.1 nhưng trước tiên chúng ta cần sử dụng bash_profile của mình để sử dụng nvm.

source ~/.bash_profile

Sau đó, chúng ta chạy nvm để nhận danh sách các phiên bản nút có sẵn để cài đặt.

nvm list-remote

Bạn sẽ thấy danh sách như dưới đây:

...
...
v5.11.1
v5.12.0
v6.0.0
v6.1.0
v6.2.0
v6.2.1
v6.2.2
v6.3.0
v6.3.1

Bạn có thể cài đặt một phiên bản bằng cách nhập nvm install và phiên bản bạn cần, chẳng hạn.

nvm install v6.3.1

Bạn có thể xem bạn đã cài đặt phiên bản nào bằng cách nhập:

nvm list

Kết quả sẽ là:

[root@node ~]# nvm list
->    v6.3.1
      system

Để chuyển đổi giữa các phiên bản bạn có thể làm.

nvm use v6.3.1

Kết quả sẽ là:

[root@node ~]# nvm use v6.3.1
Now using node v6.3.1

Để đặt một phiên bản làm mặc định, bạn có thể thực thi câu lệnh sau:

nvm alias default v6.3.1

Kết quả tương ứng sẽ là:

[root@node ~]# nvm alias default v6.3.1
default -> v6.3.1

4. Cài đặt NODE.JS từ EPEL REPOSITORY

Một phương pháp cài đặt node.js thay thế là từ Repository Epel có sẵn cho CentOS và các bản phân phối linux khác. Để có quyền truy cập vào repo, trước tiên bạn phải cài đặt bản phát hành epel trước.

sudo yum install epel-release

Nhấn Y để có và để nó cài đặt.

Sau đó, bạn chỉ cần cài đặt node.js từ yum.

sudo yum install nodejs

Để xác minh phiên bản đã cài đặt, bạn có thể làm.

node --version

Đầu ra sẽ là:

[root@node ~]# node --version
v6.3.1

5. Cài đặt NODE.JS từ SOURCE

Một cách để có được Node.js là lấy mã nguồn và tự biên dịch. Phiên bản phát hành hiện tại mà node.js có là v6.3.1. Chúng tôi sẽ tải xuống bằng cách sử dụng wget.

wget https://nodejs.org/download/release/v6.3.1/node-v6.3.1.tar.gz

Sau đó, chúng ta sẽ giải nén kho Source.

tar xvf node-v6.3.1.tar.gz

Và nhập thư mục nguồn.

cd node-v6.3.1

Sau đó, chúng ta sẽ cần cài đặt một số gói để biên dịch mã nguồn.

sudo yum install gcc gcc-c++

Sau khi tất cả các phụ thuộc được cài đặt, bây giờ chúng ta có thể biên dịch và cài đặt node.js.

./configure
make

Khi quá trình tạo hoàn tất, bạn có thể cài đặt node.js bằng lệnh.

make install

OK vậy là tất cả đã xong!

>> Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Node.js và NPM trên CentOS 7

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*