Hướng dẫn cách làm giảm số truy cập TIME_WAIT trên server Linux

Hướng dẫn cách làm giảm số truy cập TIME_WAIT trên server Linux

1. Lệnh kiểm tra TIME_WAIT

$ netstat -an | awk ‘/tcp/ {print $6}’ | sort | uniq -c

2. Chạy lệnh sau

# This setting allows sockets reusing.
$ echo ‘net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1’ >> /etc/sysctl.conf
$ sysctl -p /etc/sysctl.conf

Sau vài phút thử kiểm tra lại số TIME_WAIT xem sao nhé. Chúc bạn thành công

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*