Cài đặt và chạy VUE trên UBUNTU 19.04

Cài đặt và chạy VUE trên UBUNTU 19.04

Điều kiện cần chuẩn bị

  • Máy chủ web (Apache2)

Bước 1: Cài đặt npmvà vuechạy: $ apt install npm $ npm install -g @vue/cli

Bước 2: Thêm tệp dự án của bạn trên máy chủ (ví dụ: từ GitHub bằng clonelệnh) trong hướng dẫn này, hãy sử dụng một ví dụ ứng dụng vue rất đơn giản và lưu ứng dụng vào (ví dụ /var/www/vueapp:):

$ cd /var/www/ $ vue create vueapp $ cd vueapp

Bước 3: Chạy máy chủ bằng cách chạy: $ npm run serve

Đầu ra:

App running at:
  - Local: http://localhost:8080/ 
  - Network: Unavailable

  Note that the development build is not optimized.
  To create a production build, run npm run build.

Điều hướng đến url xxx.xxx.xxx:8080 (trong đó xxx.xxx.xxx là ip máy chủ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*