Cài đặt Redis với máy chủ VPS Ubuntu 16.04

Cài đặt Redis với máy chủ VPS Ubuntu 16.04

1. Redis là gì?

Redis là một hệ thống cơ sở dữ liệu in-memory (lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ chính của máy tính) mã nguồn mở. Tên “Redis” là viết tắt của “Remote Dictionary Server” (tạm dịch là “Máy chủ Từ điển từ xa”). Nó được phát triển bởi Salvatore Sanfilippo và là một hệ thống lưu trữ dữ liệu phổ biến được sử dụng để đảm bảo hiệu suất cao và độ tin cậy cho các ứng dụng web và các hệ thống phân tán.

Redis hỗ trợ nhiều loại dữ liệu, bao gồm chuỗi (strings), bảng băm (hashes), danh sách (lists), tập hợp (sets), và dãy số (sorted sets with range queries). Nó cũng cung cấp các tính năng như xác thực, bảo mật, và các phương tiện cho việc xử lý dữ liệu đơn giản

2. Cài đặt Redis với máy chủ VPS Ubuntu 16.04?

suo apt-get update
sudo apt-get install build-essential tcl curl make

Để cài đặt Redis, chúng tôi sẽ cần tải gói mới nhất từ ​​​​trang web Redis bằng cách sử dụng Curl. Nhập lệnh dưới đây và thực hiện:

curl -O http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz

Giải nén phiên bản ổn định:

tar xzvf redis-stable.tar.gz

Giải nén các tệp nguồn Redis:

cd redis-stable

Biên dịch các tệp nhị phân trước, nhập:

make

Sau khi quá trình biên dịch hoàn tất, bây giờ chúng ta có thể cài đặt Redis trên máy chủ của mình:

make install

Định cấu hình Redis

Redis đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta có thể cấu hình để sử dụng nó.
Chúng ta hãy tạo một thư mục cấu hình nơi có thể lưu trữ các tệp cấu hình Redis. Hãy để chúng tôi tạo nó trên /etc/redis.:

sudo mkdir /etc/redis

Sao chép tệp cấu hình Redis mẫu có trong nguồn Redis vào thư mục mới mà chúng tôi vừa tạo:

sudo cp /tmp/redis-stable/redis.conf /etc/redis

Sau đó, chúng ta hãy mở tệp cấu hình để có thể thêm một số câu lệnh cấu hình:

sudo nano /etc/redis/redis.conf

Trong tập tin cấu hình, vui lòng tìm chỉ thị được giám sát . Hiện tại, chỉ thị này được đặt thành không . Vì chúng tôi đang chạy một hệ thống sử dụng systemd init nên chúng tôi sẽ cần cập nhật hệ thống này để phản ánh systemd.

# The working directory.
#
# The DB will be written inside this directory, with the filename specified
# above using the 'dbfilename' configuration directive.
#
# The Append Only File will also be created inside this directory.
#
# Note that you must specify a directory here, not a file name.
dir /var/lib/redis

Sau khi hoàn tất, hãy lưu và đóng tập tin.


Tạo tập tin đơn vị Redis

Sau khi cài đặt và định cấu hình Redis, chúng ta sẽ cần tạo một tệp đơn vị systemd để hệ thống init có thể quản lý quy trình Redis.
Hãy để chúng tôi tạo và mở tệp redis.service bằng cách thực hiện lệnh bên dưới:

sudo nano /etc/systemd/system/redis.service

Khi vào bên trong, chúng ta sẽ cần sao chép, dán các chi tiết bên dưới và thêm mô tả cũng như yêu cầu về kết nối mạng:

[Unit]
Description=Redis In-Memory Data Store
After=network.target

Tiếp theo, thêm phần [Dịch vụ], từ đây chúng tôi sẽ chỉ định hành vi của dịch vụ. Để bảo mật, chúng ta nên sử dụng một người dùng và nhóm chuyên dụng mà chúng ta sẽ gọi là redisUser. Sao chép phần bên dưới và thêm nó vào cuối Phần [Đơn vị] mà chúng tôi đã thêm từ phía trên.

[Service]
User=redisUser
Group=redisUser
ExecStart=/usr/local/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
ExecStop=/usr/local/bin/redis-cli shutdown
Restart=always

Cuối cùng, thêm phần [Cài đặt] vào tệp dịch vụ. Đây là nơi chúng tôi sẽ xác định mục tiêu systemd mà dịch vụ sẽ đính kèm.

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sau khi hoàn tất, hãy lưu và đóng tập tin.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*