Cài đặt Netdata trên Debian

Cài đặt Netdata

Netdata là một hệ thống theo dõi hiệu suất và sức khỏe phân tán, thời gian thực. Hướng dẫn này trình bày cách cài đặt Netdata trên phiên bản máy chủ Debian.

Những thứ cần chuẩn bị:

1. Cài đặt Dependencies:

Để cài đặt netdata bạn cần cài đặt thông qua lệnh bên dưới:

Để cài đặt Netdata, bạn cần cài đặt các phụ thuộc bên dưới:

sudo apt-get install zlib1g-dev uuid-dev libmnl-dev gcc make git autoconf autoconf-archive autogen automake pkg-config curl

2. Cài đặt Netdata

Chạy bash:

$ bash

Cài đặt Netdata trực tiếp từ nguồn GitHub

$ bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh)

Nếu không có lỗi nào xảy ra trong quá trình cài đặt, trình nền Netdata sẽ khởi động. Bạn có thể bắt đầu, dừng và nhận trạng thái của dịch vụ Netdata bằng cách chạy các lệnh sau:

$ sudo systemctl start netdata
$ sudo systemctl stop netdata
$ sudo systemctl status netdata

3. Sửa đổi quy tắc tường lửa

Trước khi bạn có thể truy cập giao diện web của Netdata, bạn cần sửa đổi các quy tắc tường lửa để cho phép lưu lượng truy cập trên cổng 19999, cổng giao tiếp mặc định của Netdata:

$ sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=19999/tcp
$ sudo firewall-cmd –reload

Tải lại tường lửa:

$ service firewalld restart

4. Cấu hình Giao diện Netdata

Xác nhận cài đặt bằng cách mở trình duyệt web của bạn và truy cập giao diện của Netdata: http://192.0.2.123:19999

Để định cấu hình thêm Netdata, hãy chỉnh sửa tệp cấu hình của nó:

$ sudo vi /etc/netdata/netdata.conf
Để xem cấu hình hiện tại: http://192.0.2.123:19999/netdata.conf

Như vậy là đã xong chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*