Cách tắt các Emoji trên Blog WordPress? Dừng tải tệp wp-emoji-release.min.js và CSS

Cách tắt các Emoji trên Blog WordPress? Dừng tải tệp wp-emoji-release.min.js và CSS

Đây là những Emoji chúng tuy rất funny tuy nhiên chúng sẽ lại làm tăng thời gian tải trang gây ảnh hưởng đến tốc độ tải trang của bạn.

Có một cách đơn giản để vô hiệu hóa tập lệnh wp-emoji và CSS để dừng tải. Chỉ cần đặt mã dưới đây vào functions.php tệp functions.php và nó sẽ ngừng tải cả hai tệp.

remove_action( ‘wp_head’, ‘print_emoji_detection_script’, 7 );
remove_action( ‘wp_print_styles’, ‘print_emoji_styles’ );

OK tiếp theo các bạn thử kiểm tra lại tốc độ tải trang xem sao nhé- các bạn có thể vào https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=vi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*