Cách tạo khoá SSH (MACOS)

1. Giới thiệu

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách tạo khóa SSH Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng thêm khóa SSH vào máy chủ của mình. Chúng tôi sẽ chỉ ra cách điều này có thể được thực hiện trên MacOS.

2. Tạo khóa SSH (MacOS)

Mở thiết bị đầu cuối và nhập lệnh sau.

ssh-keygen

Nó sẽ nhắc bạn nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu. Bạn có thể thay đổi điều này hoặc để nguyên. Thư mục mặc định là /Users/your_username/.ssh/ Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập cụm mật khẩu. Đây là mật khẩu bạn sẽ cần nhập khi kết nối với máy chủ thông qua khóa SSH của mình. Nhập cụm mật khẩu nếu bạn muốn, nếu không, chỉ cần để lại mật khẩu và nhấn enter. Bây giờ bạn cần xác minh cụm mật khẩu của mình. Nhập cụm mật khẩu của bạn nếu bạn có, nếu không, chỉ cần để trống một lần nữa và nhấn enter. Bạn sẽ thấy rằng khóa ssh của bạn đã được tạo và nó đã được lưu trữ ở đâu đầu ra sẽ giống như thế này.

Your identification has been saved in testing
Your public key has been saved in testing.pub
The key fingerprint is:
SHA256:kvkQ1VFszcGDtvQNvY0ZU3oeA4MIbOBx3J2maBgcXog <username>@localhost
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|  o+*++.+++B.+.|
|  Eo++= o.=* @..|
|   o= . o+ o.@+|
|   . * . . ++=|
|   * S    .|
|    +     |
|    .    |
|         |
|         |
+----[SHA256]-----+

Bạn có thể sao chép khóa vào máy chủ của mình bằng cách sử dụng lệnh sau.

ssh-copy-id <username>@<server-ip>

Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu người dùng của mình từ máy chủ mà chúng tôi đang sao chép khóa vào. Nhập mật khẩu và nhấn enter. Khóa của bạn hiện đã được sao chép vào máy chủ của bạn. Đầu ra sẽ giống như thế này.

Number of key(s) added:    1

Now try logging into the machine, with:  "ssh '<username>@XXX.XXX.XXX.XXX'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*