Cách cài đặt và sử dụng CPULimit để theo dõi CPU trong Linux

Cách cài đặt và sử dụng CPULimit để theo dõi CPU trong Linux

1. Cài đặt cpulimit

Để cài đặt cpulimit trên Ubuntu, hãy làm như bên dưới

apt-get install cpulimit

Cài đặt trên Centos 7

install epel-release
install cpulimit

Chúng tôi giới hạn mức sử dụng CPU bằng cách sử dụng tùy chọn --limit hoặc  -l để đặt phần trăm sử dụng cho một quy trình. Trước khi giới hạn mức sử dụng CPU, bạn cần tìm quy trình hoặc lệnh đang sử dụng toàn bộ thời gian CPU của bạn

Có ba cách để sử dụng cpulimit bằng cách hành động

  1. trên chương trình thực thi với  tùy chọn --executable hoặc -e
    cpulimit -e program -l %cpu
  2. trên tên đường dẫn tuyệt đối của tệp bằng –path hoặc  -P tùy chọn
    cpulimit -P path -l %cpu
  3.  trên  PID  của quy trình với tùy chọn --pid hoặc -p
    cpulimit -p process_pid -l %cpu

Vì vậy, trước tiên chúng tôi sẽ kiểm tra quy trình/chương trình tiêu tốn thời gian của CPU

# top

Bạn có thể giới hạn mức sử dụng CPU với id tiến trình như bên dưới:

# cpulimit -p 31177 -l 60
Process 31177 found

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*