Cách cài đặt Shopware CE trên Debian 9

Cách cài đặt Shopware CE trên Debian 9

Shopware là một nền tảng Thương mại điện tử mã nguồn mở dành cho các doanh nghiệp trực tuyến. Mã nguồn của Shopware được lưu trữ trên Github . Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Shopware Community Edition (CE) trên phiên bản máy chủ Debian 9.

1. Cài đặt PHP

Cài đặt PHP 7.0 và các phần mở rộng PHP bắt buộc.

sudo apt install -y php7.0 php7.0-cli php7.0-fpm php7.0-common php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-json php7.0-zip php7.0-gd php7.0-xml php7.0-mbstring php7.0-opcache

Kiểm tra phiên bản.

php --version

# PHP 7.0.27-0+deb9u1 (cli) (built: Jan 5 2018 13:51:52) ( NTS )
# Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
# Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
#   with Zend OPcache v7.0.27-0+deb9u1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

2.Cài đặt IonCube Loader

Tải xuống IonCube Loader.

cd /tmp && wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Giải nén nó.

tar xfz ioncube_loaders_lin_*.gz

Tìm thư mục phần mở rộng PHP trên hệ thống bằng cách chạy các lệnh bên dưới.

php -i | grep extension_dir
# extension_dir => /usr/lib/php/20151012 => /usr/lib/php/20151012

Sao chép Trình tải ionCube vào thư mục mở rộng PHP.

sudo cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_7.0.so /usr/lib/php/20151012

Bao gồm trình nạp thông qua cấu hình PHP.

sudo vim /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Sau đó, thêm một dòng trong tệp để bao gồm trình tải ionCube. Nó có thể ở bất kỳ đâu trong tệp bên dưới [PHP]dòng.

zend_extension = /usr/lib/php/20151012/ioncube_loader_lin_7.0.so

Lưu tệp và khởi động lại php-fpm.

sudo systemctl restart php7.0-fpm.service

3. Cài đặt MariaDB và thiết lập cơ sở dữ liệu

Cài đặt MariaDB.

sudo apt install -y mariadb-server

Kiểm tra phiên bản.

mysql --version && sudo mysqld --version

# mysql Ver 15.1 Distrib 10.1.26-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2
# mysqld Ver 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1 for debian-linux-gnu on x86_64 (Debian 9.1)

Chạy mysql_secure installationđể cải thiện bảo mật MariaDB và đặt mật khẩu cho người dùng gốc MariaDB.

sudo mysql_secure_installation

Kết nối với MariaDB shell với tư cách là người dùng root.

sudo mysql -u root -p
# Enter password

Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng MariaDB trống cho Shopware và ghi nhớ thông tin đăng nhập.

CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

4. Cài đặt và định cấu hình Nginx

Cài đặt Nginx.

sudo apt install -y nginx

Kiểm tra phiên bản.

sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.10.3

Chạy sudo vim /etc/nginx/sites-available/shopware.confvà cấu hình Nginx cho Shopware.

server {
  listen 80;
  listen [::]:80;

  server_name example.com; # Check this
  root /var/www/shopware; # Check this

  index shopware.php index.php;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /shopware.php$is_args$args;
  }

  location /recovery/install {
   index index.php;
   try_files $uri /recovery/install/index.php$is_args$args;
  }

  location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock; # Check this
  }
}

Lưu file và thoát.

Kích hoạt shopware.confcấu hình mới bằng cách liên kết tệp với sites-enabledthư mục.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/shopware.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Kiểm tra cấu hình.

sudo nginx -t

Tải lại Nginx.

sudo systemctl reload nginx.service

5. Cài đặt Install Shopware

Tạo một thư mục gốc tài liệu.

sudo mkdir -p /var/www/shopware

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/shopwarethư mục thành johndoe.

sudo chown -R johndoe:johndoe /var/www/shopware

Tải xuống bản phát hành mới nhất của Shopware .

cd /var/www/shopware
wget http://releases.s3.shopware.com.s3.amazonaws.com/install_5.4.5_6847c0845f0f97230aa05c7294fa726a96dda3ff.zip?_ga=2.133696968.774684214.1529926951-1771999509.1528830594 -O shopware.zip
unzip shopware.zip
rm shopware.zip

LƯU Ý: Cập nhật URL tải xuống nếu có bản phát hành mới hơn.

Thay đổi quyền sở hữu của /var/www/shopwarethư mục thành www-data.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/shopware

Tăng memory_limit = 256Mvà upload_max_filesize = 6Mvà đặt allow_url_fopen = Onnếu chưa được thiết lập /etc/php/7.0/fpm/php.ini.

sudo vim /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Sau khi thực hiện các thay đổi trong /etc/php/7.0/fpm/php.ini, hãy tải lạiphp7.0-fpm.service

sudo systemctl reload php7.0-fpm.service

Mở tê n miền / IP của bạn trong trình duyệt web và làm theo trình hướng dẫn cài đặt. Các backend của Shopware nằm ở vị trí tại /backendhttp://example.com/backend.

Bạn đã cài đặt thành công Shopware.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*