Cách cài đặt MYSQL trên UBUNTU

Cách cài đặt MYSQL trên UBUNTU

Trong bài viết này, thuemaychuao.net sẽ giải thích cách bạn cần cài đặt MySQL trên Ubuntu 21.04 và Ubuntu 20.04. MySQL sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL để quản lý dữ liệu của nó. Nó là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở. Điều đó thường được sử dụng trong LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến.

1. Cần chuẩn bị

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần những thứ sau:

 • Một máy chủ Ubuntu 20.04

Short Version: Cài đặt rất đơn giản – Bạn cần cập nhật trình quản lý gói. Sau đó, bạn cần cài đặt MySQL và bắt đầu cấu hình. Sử dụng các lệnh sau.

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install mysql-server -y
mysql_secure_installation

Detailed Version:

Bước 1 – Cài đặt MySQL

Trước tiên, chúng ta cần cập nhật trình quản lý gói để nhận các gói mới nhất hiện có. Sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get update -y

Bây giờ chúng ta có thể cài đặt MySQL. Sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get install mysql-server -y

Bước 2 – Cấu hình MySQL

Để cài đặt MySQL mới, bạn có thể muốn chạy tập lệnh bảo mật đi kèm với nó. Tập lệnh này sẽ hỏi bạn một số câu hỏi liên quan đến bảo mật. Awnser chúng theo ý thích của bạn. Để chạy tập lệnh, bạn cần chạy lệnh sau:

mysql_secure_installation

Bước 3 – Kiểm tra MySQL

Khi được cài đặt MySQL nên bắt đầu chạy tự động. Điều này có thể được kiểm tra bằng lệnh sau.

systemctl status mysql.service

Bạn sẽ thấy đầu ra tương tự như thế này.

* mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset:>
   Active: active (running) since Fri 2022-04-01 15:47:58 CEST; 18min ago
  Process: 3494 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=e>
  Main PID: 3502 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
   Tasks: 37 (limit: 2217)
   Memory: 352.7M
   CGroup: /system.slice/mysql.service
       |___3502 /usr/sbin/mysqld

Apr 01 15:47:57 ubuntu-115 systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Apr 01 15:47:58 ubuntu-115 systemd[1]: Started MySQL Community Server.

Kết quả này cho thấy MySQL đang hoạt động

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*