Cách cài đặt Elasticsearch trên Centos?

Để set up vps chạy được  Elasticsearch thì hệ thống của bạn cần có Java 8 trở lên để kiểm tra trên server đã có Java chưa, bạn cần dùng lệnh

java -version

openjdk version “11.0.7” 2020-04-14 LTS
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.7+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.7+10-LTS, mixed mode, sharing)

Nếu Java chưa có bạn cần cài java trở lên.

yum install java-11-openjdk java-11-openjdk-devel -y

1. Cài đặt Yum Repository cho Elasticsearch

#download signing key
rpm –import https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

#create repo file
vi /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

[Elasticsearch-7]
name=Elasticsearch repository for 7.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

Esc để thoát => Shift ZZ để lưu lại

sudo yum install elasticsearch
vim /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Hoặc cài đặt elasticsearch bằng lệnh yum

yum install elasticsearch -y

Cấu hình java_home cho Elasticsearch

vim /etc/sysconfig/elasticsearch khai báo thông số

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-11.0.7.10-4.el7_8.x86_64

Sửa lại chính xác đường dẫn thư mục java mà đã cài đặt trên server,

Cấu hình network cho Elasticsearch

/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Nếu bạn chỉ sử dụng cho localhost thì bạn khai báo 127.0.0.1,

Nếu muốn IP bên ngoài server thì cần khai báo IP của server

# Set the bind address to a specific IP (IPv4 or IPv6):
#
network.host: 127.0.0.1
Trường hợp bạn sử dụng 1 node server thì khai báo

discovery.type: single-node

2. Khởi động lại Elasticsearch

systemctl restart elasticsearch

Mặc định dữ liệu của elasticsearch được lưu  /var/lib/elasticsearch

3. Kiểm tra dịch vụ Elasticsearch

Sau khi start service elasticsearch xong, bạn có thể dùng lệnh

curl -X GET “localhost:9200/?pretty”

{
“name” : “localhost”,
“cluster_name” : “elasticsearch”,
“cluster_uuid” : “-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”,
“version” : {
“number” : “7.6.2”,
“build_flavor” : “default”,
“build_type” : “rpm”,
“build_hash” : “xxxxxxxxxxxxxxx”,
“build_date” : “2020-01-26T06:34:37.794943Z”,
“build_snapshot” : false,
“lucene_version” : “8.4.0”,
“minimum_wire_compatibility_version” : “6.8.0”,
“minimum_index_compatibility_version” : “6.0.0-beta1”
},
“tagline” : “You Know, for Search”
}

4. Backup elasticsearch

Tạo thư mục backup elasticsearch
#chown -R elasticsearch. /home/Backup/data_polyxgo

Thêm dòng sau vào elasticsearch.yml (thường là /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml)
path.repo: [“/home/Backup/data_polyxgo”]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*