Cách cài đặt Directus 6.4 CMS trên VPS Debian 9 LAMP

Directus 6.4 CMS

Directus 6.4 CMS là Hệ thống quản lý nội dung  (CMS) mã nguồn mở mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp cho các nhà phát triển một giao diện web đơn giản và trực quan để quản lý nội dung cơ sở dữ liệu với các kiến ​​trúc hoàn toàn tùy chỉnh.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cài đặt Directus 6.4 CMS trên máy chủ ảo VPS Debian 9 LAMP sử dụng máy chủ web Apache, PHP 7.1 và cơ sở dữ liệu MariaDB.

Bước 1: Cập nhật hệ thống Debian 9

Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào máy chủ bằng người dùng sudo không phải root và chạy các lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade

Bước 2: Cài đặt Máy chủ Web Apache

Cài đặt máy chủ web Apache:

sudo apt-get -y install apache2 

Sau đó, sử dụng systemctllệnh để khởi động và cho phép Apache tự động thực thi tại thời điểm khởi động:

sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2

Kiểm tra tệp cấu hình trang web mặc định Apache của bạn để đảm bảo rằng DocumentRoot

sudo vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf 

Các DocumentRoottùy chọn cấu hình sẽ trông như thế này:

DocumentRoot "/var/www/html"

Bây giờ chúng ta cần bật mod_rewritemô-đun Apache, vì vậy hãy đảm bảo rằng tệp cấu hình trang web mặc định Apache của bạn vẫn đang mở và thêm các lệnh DirectoryApache sau ngay trước</VirtualHost>, để phần cuối của tệp cấu hình của bạn trông giống như sau:

  <Directory /var/www/html/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Chỉ thị quan trọng nhất được hiển thị ở trên là AllowOverride All.

Bây giờ hãy lưu và thoát tệp, đồng thời kích hoạt mod_rewritemô-đun Apache:

sudo a2enmod rewrite

Chúng tôi sẽ khởi động lại Apache ở phần cuối của hướng dẫn này, nhưng việc khởi động lại Apache thường xuyên trong quá trình cài đặt và cấu hình chắc chắn là một thói quen tốt, vì vậy hãy thực hiện ngay bây giờ:

sudo systemctl restart apache2

Bước 3: Cài đặt PHP 7.0

Bây giờ chúng ta có thể cài đặt PHP 7.0 cùng với tất cả các mô-đun PHP cần thiết được Directus CMS yêu cầu:

sudo apt-get -y install php php-gd php-mbstring php-common php-mysql php-imagick php-xml libapache2-mod-php php-curl php-tidy php-zip

Bước 4: Cài đặt máy chủ MariaDB (MySQL)

Debian 9 mặc định sử dụng máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB, là một trình thay thế nâng cao, hoàn toàn nguồn mở, do cộng đồng phát triển, thay thế cho máy chủ MySQL.

Cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB:

sudo apt-get -y install mariadb-server

Khởi động và kích hoạt máy chủ MariaDB tự động thực thi tại thời điểm khởi động:

sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb  

Bảo mật cài đặt máy chủ MariaDB của bạn:

sudo mysql_secure_installation

 

Bước 5: Tạo cơ sở dữ liệu cho Directus CMS

Đăng nhập vào MariaDB shell với tư cách là rootngười dùng MariaDB bằng cách chạy lệnh sau:

sudo mariadb -u root -p

Để truy cập dấu nhắc lệnh MariaDB, chỉ cần nhập rootmật khẩu MariaDB khi được nhắc.

Chạy các truy vấn sau để tạo cơ sở dữ liệu MariaDB và người dùng cơ sở dữ liệu cho Directus CMS:

CREATE DATABASE directus_db CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
CREATE USER 'directus_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UltraSecurePassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON directus_db.* TO 'directus_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Bạn có thể thay thế tên cơ sở dữ liệu directus_dbvà tên người dùng directus_userbằng một cái gì đó khác theo ý thích của bạn, nếu bạn muốn. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn thay thế “UltraSecurePassword” bằng một mật khẩu thực sự an toàn.

Bước 7: Cài đặt tệp Directus CMS

Thay đổi thư mục làm việc hiện tại của bạn thành thư mục web mặc định:

cd /var/www/html/

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi có nội dung như'No such file or directory'sau, hãy thử lệnh sau:

cd /var/www/ ; sudo mkdir html ; cd html

Thư mục làm việc hiện tại của bạn bây giờ sẽ là: /var/www/html/. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng lệnh pwd(print working directory):

pwd

Bây giờ hãy sử dụng wgetđể tải xuống gói cài đặt Directus CMS:

sudo wget https://github.com/directus/directus/releases/download/6.4.4/directus-build-6.4.4-20171120114156.zip

Liệt kê thư mục hiện tại để kiểm tra xem bạn đã tải xuống tệp thành công chưa:

ls -la

Loại bỏ index.html:

sudo rm index.html

Cài đặt unzipđể giải nén tệp

sudo apt-get -y install unzip

Bây giờ giải nén tệp nén zip:

sudo unzip directus-build-6.4.4-20171120114156.zip

Thay đổi quyền sở hữu các tệp web để tránh mọi vấn đề về quyền:

sudo chown -R www-data:www-data * ./

Khởi động lại Apache một lần nữa:

sudo systemctl restart apache2

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để chuyển sang bước cuối cùng.

Bước 8: Hoàn thành cài đặt Directus CMS

Để truy cập trang cài đặt Directus CMS, hãy nhập địa chỉ IP phiên bản VPS của bạn vào thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, sau đó /installation/index.php:

http://YOUR_IP_ADDRESS/installation/index.php
 1. Nhập Project Namechi tiết đăng nhập quản trị và thích hợp như hình dưới đây:
  PROJECT NAME:      <project name> 
  ADMIN EMAIL:      <admin email>
  ADMIN PASSWORD:     <admin password>  
  

  Bấm Nextđể tiếp tục.

 2. Bây giờ nhập các giá trị cơ sở dữ liệu sau:
  DATABASE TYPE:     MySQL/Percona
  HOST:          localhost
  PORT:          3306
  USER:          directus_user
  PASSWORD:        UltraSecurePassword
  DATABASE NAME:     directus_db         
  INITIAL SCHEMA:     None Clean Database
  

  Bấm Nextđể tiếp tục.

 3. Nếu bạn thấy lỗi với mod_rewritehiển thị là đã được gỡ cài đặt hoặc bị vô hiệu hóa, khi bạn đã thực sự cài đặt và kích hoạt nó, bạn chỉ cần bỏ qua cảnh báo vì mọi thứ sẽ hoạt động tốt.Khi bạn đã khắc phục mọi sự cố quan trọng và đã xác minh rằng mọi thứ đều hoạt động ổn, chỉ cần nhấp vào Installđể hoàn tất cài đặt của bạn.

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập Quản trị viên. Nếu bạn không được chuyển hướng, bạn có thể nhập địa chỉ đăng nhập Quản trị viên theo cách thủ công:

http://YOUR_IP_ADDRESS/login.php

Vì lý do bảo mật, hãy đảm bảo bạn xóa /installation/thư mục khỏi thư mục webroot:

sudo rm -rf ./installation/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*