Cách cài đặt Backdrop CMS 1.8.0 trên VPS Debian 9 LAMP

Cách cài đặt Backdrop CMS 1.8.0 trên VPS Debian 9 LAMP

Backdrop CMS 1.8.0 là một Hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở đơn giản và linh hoạt, thân thiện với thiết bị di động, cho phép các nhà thiết kế web thiết kế các trang web đẹp mà không cần bất kỳ kiến ​​thức nào về ngôn ngữ lập trình web. Backdrop CMS 1.8.0 có tính năng kiểm soát truy cập nâng cao, một API mạnh mẽ, cài đặt tiện ích bổ sung tích hợp và được thiết kế với các phương pháp hay nhất về bảo mật web.

* Cần chuẩn bị: Một phiên bản máy chủ ảo VPS Debian 9 sạch có quyền truy cập SSH

1. Tạo người dùng sudo

Mọi người có thể tạo người dùng sudo tại phần 1 bài viết:https://thuemaychuao.net/cach-cai-dat-blogotext-cms-tren-vps-debian-9-lamp/

2. Cập nhật hệ thống Debian 9

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade

3. Cài đặt Máy chủ Web Apache

Cài đặt máy chủ web Apache:

sudo apt-get -y install apache2 

Sau đó, sử dụng systemctl để khởi động và cho phép Apache tự động thực thi tại thời điểm khởi động:

sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2

Kiểm tra tệp cấu hình trang web mặc định Apache của bạn để đảm bảo rằng DocumentRootchỉ thị trỏ đến đúng thư mục:

sudo vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf 

Các DocumentRoottùy chọn cấu hình sẽ trông như thế này:

DocumentRoot "/var/www/html"

Bây giờ hãy lưu và thoát tệp, đồng thời kích hoạt mod_rewritemô-đun Apache:

sudo a2enmod rewrite

Restart lại apache

sudo systemctl restart apache2

4. Cài đặt PHP 7.0

Cài đặt PHP 7.0 cùng với tất cả các mô-đun PHP cần thiết được yêu cầu bởi Backdrop CMS:

sudo apt-get -y install php php-gd php-mbstring php-common php-mysql libapache2-mod-php php-curl

5. Cài đặt MariaDB (MySQL)

Debian 9 mặc định sử dụng cơ sở dữ liệu MariaDB, là một cơ sở dữ liệu nâng cao, hoàn toàn nguồn mở, do cộng đồng phát triển, thay thế cho MySQL.

Cài đặt cơ sở dữ liệu MariaDB:

sudo apt-get -y install mariadb-server

Khởi động và cho phép MariaDB tự động thực thi tại thời điểm khởi động:

sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb    

Và bảo mật cài đặt máy chủ MariaDB của bạn:

sudo mysql_secure_installation

 

6. Tạo cơ sở dữ liệu cho CMS

Đăng nhập vào MariaDB shell với tư cách rootngười dùng MariaDB bằng cách chạy lệnh sau:

sudo mariadb -u root -p

Để truy cập dấu nhắc lệnh MariaDB, chỉ cần nhập root MariaDB khi được nhắc.

Chạy các truy vấn sau để tạo cơ sở dữ liệu MariaDB và người dùng cơ sở dữ liệu cho CMS Backdrop:

CREATE DATABASE backdrop_db CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
CREATE USER 'backdrop_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UltraSecurePassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON backdrop_db.* TO 'backdrop_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Bạn có thể thay thế tên cơ sở dữ liệu backdrop_dbvà tên người dùng backdrop_userbằng một cái gì đó khác theo ý thích của bạn, nếu  muốn.

7. Cài đặt tệp CMS phông nền

Thay đổi thư mục làm việc hiện tại của bạn thành thư mục web mặc định:

cd /var/www/html/

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi có nội dung như 'No such file or directory'sau, hãy thử lệnh sau:

cd /var/www/ ; sudo mkdir html ; cd html

Thư mục làm việc hiện tại của bạn bây giờ sẽ là: /var/www/html/. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng lệnh pwd(print working directory):

pwd

Bây giờ sử dụng wgetđể tải xuống gói cài đặt Backdrop CMS:

sudo wget https://github.com/backdrop/backdrop/releases/download/1.8.0/backdrop.zip

Liệt kê thư mục hiện tại để kiểm tra xem bạn đã tải xuống tệp thành công chưa:

ls -la

cài đặt unzipđể giải nén tệp:

sudo apt-get -y install unzip

giải nén

sudo unzip backdrop.zip

Di chuyển tất cả các tệp cài đặt vào thư mục gốc của web:

sudo mv backdrop/* /var/www/html

Thay đổi quyền sở hữu các tệp web để tránh mọi vấn đề về quyền:

sudo chown -R www-data:www-data *

Hãy khởi động lại Apache một lần nữa:

sudo systemctl restart apache2

10: Hoàn thành cài đặt CMS Backdrop

Trước khi chạy trình cài đặt Backdrop CMS, trước tiên chúng tôi sẽ chỉnh sửa tệp cài đặt Backdrop CMS settings.phpđể đảm bảo Backdrop CMS phát hiện chính xác cài đặt cơ sở dữ liệu. Đảm bảo rằng bạn đang ở trong thư mục webroot và sau đó mở tệp cài đặt:

sudo vi settings.php

Bây giờ hãy tìm dòng sau trong settings.php:

$database = 'mysql://user:pass@localhost/database_name';

Chỉnh sửa nó để nó trông giống như sau:

$database = 'mysql://backdrop_user:UltraSecurePassword@localhost/backdrop_db';

Tiếp theo truy cập url:

http://YOUR_IP_ADDRESS_OR_DOMAIN/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*