Cách cài đặl Cachet trên Debian 8

Cách cài đặl Cachet trên Debian 8

Trong hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Cachet trên Debian 8. Cachet là một hệ thống trang trạng thái mã nguồn mở mạnh mẽ.

1. Cập nhật hệ thống

Cập nhật hệ thống của bạn:

apt-get update -y

Cài đặt các thư viện này:

apt-get install php5 php5-mysql libapache2-mod-php5 php5-fpm php5-cli php5-curl php5-gd git sudo apache2 -y

Sau đó điều hướng đến cd /var/www/

cd /var/www/

Sao chép kho lưu trữ git cho Cachet:

git clone https://g

Bây giờ điều hướng đến thư mục /var/www/Cachet:

cd Cache

Chạy lệnh sau, sẽ dẫn đến danh sách các phiên bản:

git tag -l
v2.3.4
v2.3.5
v2.3.6
v2.3.7
v2.3.8
v2.3.9

Chọn phiên bản mới nhất, trong trường hợp của mình chọn là v2.3.9:

git checkout v2.3.9

2. Thiết lập

Đăng nhập vào MySQL:

mysql -u root -p

Khi bạn đã nhập mật khẩu, Tạo cơ sở dữ liệu có tên cachet:

CREATE DATABASE cachet;

Tạo người dùng mới cho cơ sở dữ liệu này, thay thế `RANDOM_PASSWORD ‘bằng mật khẩu bạn chọn:

CREATE USER 'cachet'@'localhost' IDENTIFIED BY 'RANDOM_PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON cachet.* TO 'cachet'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Đổi tên env.examplethành .env:

mv .env.example .env

Chỉnh sửa .envchi tiết MySQL của bạn.

Sau đó cài đặt trình soạn nhạc:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Tạo khóa:

php artisan key:generate

Nếu bạn gặp lỗi:

PHP Warning: require(/root/Cachet/bootstrap/../vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /root/Cachet/bootstrap/autoload.php on line 28
PHP Fatal error: require(): Failed opening required '/root/Cachet/bootstrap/../vendor/autoload.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /root/Cachet/bootstrap/autoload.php on line 28

… sau đó chạy lệnh sau:

composer update --no-scripts

Nếu bạn gặp lỗi này:

[ErrorException]
 proc_open(): fork failed - Cannot allocate memory

… sau đó chạy các lệnh sau:

/bin/dd if=/dev/zero of=/var/swap.1 bs=1M count=1024
/sbin/mkswap /var/swap.1
/sbin/swapon /var/swap.1

Tạo lại khóa:

php artisan key:generate

Cài đặt Cachet:

php artisan app:install 

Kích hoạt mod_rewrite:

a2enmod rewrite
a2enmod rewrite
service apache2 restart

Điều hướng đến /etc/apache2/sites-enabled/:

cd /etc/apache2/sites-enabled/

Tạo một tệp mới để truy cập Cachet:

mv cachet.conf

Bên trong tệp đã tạo sao chép và dán như sau:

<VirtualHost *:80>
# Domain from where Cachet will be accessed
ServerName example.com

DocumentRoot "/var/www/Cachet/public"
<Directory "/var/www/Cachet/public">

  Require all granted 
  # Used by Apache 2.4
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Order allow,deny
  Allow from all

</Directory>
</VirtualHost>

Thay thế example.combằng tên miền của riêng bạn mà bạn đã liên kết với Vultr VPS của mình hoặc bằng Địa chỉ IP của Vultr Instance của bạn.

Nhấn Ctrl+Xvà sau đó nhấn Enter.

Sửa quyền đối với tệp:

chmod -R 777 storage
rm -rf bootstrap/cache/*
chmod -R 777 bootstrap/ 

OK như vậy là đã xong, chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*