Backup dữ liệu với Tar trên VPS Linux, loại trừ các thư mục không mong muốn

Backup dữ liệu với Tar trên VPS Linux, loại trừ các thư mục không mong muốn

Tar trên VPS Linux quả là lợi hại cho việc backup. Mục đích của nó là gói các file + folder vào 1 file duy nhất như người ta gói xôi vậy. Chính vì thế nó sẽ có dạng file .tar, còn sau đó mà nén thì nó sẽ có dạng file .tar.gz. Tuy nhiên, đôi khi có những folder như temp, cache hay những file lớn, ta không muốn gói nó vào nữa vì quá tốn dung lượng và mất thời gian, vậy ta phải loại bỏ nó hay nói cách khác phải báo cho Tar biết không add thêm những file+folder không mong muốn đó vào file backup.

– Một điều đáng chú ý khi sử dụng với Tar là đằng sau thư mục không được có dấu (/), điều này sẽ gây ra những ảnh hưởng không mong muốn chẳng hạn như sau:

* Đây là cú pháp sai:

./public_html/templates/cache/

* Đây là cú pháp đúng:

./public_html/templates/cache

Dưới đây là cách exclude file hay thư mục khỏi file backup:

Backup dữ liệu với Tar trên VPS Linux, loại trừ các thư mục không mong muốn

1. Loại bỏ 1 thư mục khỏi file backup (Loại bỏ thư muc templates/cache chẳng hạn)

tar -czvf backup-`date +%m-%d-%Y-%H%M`.tar.gz –exclude ./public_html/templates/cache ./public_html

2. Loại bỏ nhiều thư mục khỏi file backup (sử dụng kí tự gộp {} )

tar -czvf backup-`date +%m-%d-%Y-%H%M`.tar.gz
–exclude={./public_html/templates/cache,./public_html/templates/compiled,./public_html/images}
./public_html

3. Loại bỏ 1 file ra khỏi thư mục backup

tar -czvf backup-`date +%m-%d-%Y-%H%M`.tar.gz -X exclude.txt ./public_html

Tar là nền tảng của công cụ backup file trong các hệ thống Direct Admin và Cpanel hay nói chung là trên Linux. Backup sao lưu dữ liệu là một một công việc không thể thiếu khi thuê vps, vì thế bạn nên chủ động điều này.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*